Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

naar de vervangingswaarde bij stijging van het prijsniveau onnoodig te maken, daarentegen bij prijsdaling deze oriëntatie, die dan zeker wenschelijk zou zijn, te belemmeren.

Voorzoover met eigen kapitaal is gefinancierd, kan bij prijsstijging worden volstaan met aanvulling en dus reëel op peil houden hiervan door reserveering. Bij prijsdaling kan het eigen kapitaal voor herwaardeering, derhalve voor aanpassing aan het lagere prijsniveau zijn diensten bewijzen.

Meer dan eens is reeds op het verband tusschen de afschrijvingen Verband met en de aflossingen der voor het bedrijf aangegane leeningen de aan- a"ossmg' dacht gevestigd. Bestaat eenmaal een regelmatige aflossingsverplichting, dan is het wenschelijk, dat de middelen hiertoe jaarlijks uit de exploitatie beschikbaar komen. Dit geschiedt door de afschrijving *).

Het is dus begrijpelijk, dat vele beheersverordeningen bepalen,

dat het totaal der afschrijvingen in een bepaald jaar niet minder mag zijn dan het bedrag der verplichte aflossingen in dat jaar.

Letterlijk is dit vaak niet uit de verordening te lezen. Deze bepaalt,

b.v., dat niet meer mag worden afgelost dan is afgeschreven (zie artikel 17 op blz. 105). Uit het verband met de bepaling, dat de gemeente aan het bedrijf gelden verstrekt op dezelfde voorwaarden als aan haar zijn gesteld, waaruit de aflossingsverplichting voor het bedrijf voortvloeit (zie artikel 3 op blz. 101), is af te leiden, dat zoo noodig de afschrijving tot het aflossingsbedrag moet worden verhoogd.

De op zichzelf onduidelijke bepaling is te verklaren als een reactie op vroegere practijk, waarbij het voldoende werd geacht, dat de afschrijving gelijk was aan de aflossing, en slechts dit als eisch werd gesteld. Thans staat voorop, dat de afschrijvingen op juiste wijze moeten worden bepaald, en komt pas daarna het verband met de aflossing.

Een enkele verordening acht het niet noodig, dat dit verband telken jare bestaat. Zij verlangt slechts, dat het totaal der afschrijvingen, die van vorige jaren medegerekend, niet minder is dan het totaal der aflossingen. Deze regeling geeft de overigens niet zeer

x) Zie omtrent dit punt voorts de tweede noot op blz. 274.

Sluiten