Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

vereischt zijn en zal ook meer of minder arbeid aan de productie worden besteed ')• Nauwkeurig is het verband niet, met name niet voor den benoodigden arbeid, maar in groote lijn gaan deze kosten met de productie en dus met den afzet op en neer. In het algemeen zal daarom een evenredig deel van deze kosten in de prijzen van het product begrepen moeten zijn.

Bij een gelijkmatig bezet distributienet ligt het voor de hand de ^'ekosten' kosten hiervan over de eenheden van den afzet om te slaan. Geheel juist is dit niet, omdat de distributie kosten, naarmate verder van de productieplaats wordt geleverd, hooger zijn. Het is echter het eenvoudigst om deze verschillen te verwaarloozen en m de meeste gevallen zou het ook moeilijk zijn om hierop een onderscheid in de prijzen te baseeren.

Wanneer evenwel een duidelijke splitsing in het distributienet aanwezig is, dient hiermede rekening te worden gehouden. Zoo plegen bij levering op grooten afstand de hiervoor gemaakte kosten (persleiding, speciale kabel) in de tarieven vergoeding te vinden.

Anderzijds zal bij een electriciteitsnet, dat zich van leidingen met hooge spanning in leidingen met lage spanning vertakt, de levering rechtstreeks uit het hoogspanningsgedeelte, b.v. aan een ïndustrieelen afnemer, niet behoeven te worden belast met een deel der kosten van het laagspanningsnet.

De kosten, welke nog ter verdeeling overblijven, zijn de vaste Pr^" productiekosten. In het algemeen schijnt uit het kostprijsbeginsel ook voor deze kosten een gelijkmatige omslag over den afzet als het meest juist voort te vloeien. Tenminste zoolang een vergrooting van afzet niet een uitbreiding van de installatie vordert. In dit laatste geval zouden de kosten dier uitbreiding kunnen worden beschouwd als kosten, door den meerderen afzet veroorzaakt.

Toepassing van het kostprijsbeginsel alleen voert derhalve in het algemeen nog niet tot belangrijke prijsdifferentiatie.

Anders is dit bij het electriciteitsbedrijf. Ik wees reeds op het mogelijke verschil in distributiekosten voor stroom onder hooge (let eiectri-

| citeitsbedrijf.

*) Bij een gasbedrijf zal de netto-opbrengst van de bijproducten, cokes en teer, hierop in mindering moeten worden gebracht.

Sluiten