Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

die de kosten van de weinig gestegen productie verhoogtx).

Na iedere uitbreiding van de installatie is het derhalve in het belang van het bedrijf de nieuwe capaciteit zoo spoedig mogelijk volledig te benutten. Dit bevordert het tot stand komen van tariefsverlagingen.

Rem op Dat de kostprijs per eenheid wordt verlaagd door uitbreiding

uitbuiting van caPaciteit en door betere benutting van de bestaande capaciteit, werkt derhalve als een rem op een mogelijk streven om door hooge prijzen een groote monopoliewinst te behalen. Indien de hooge prijzen het verbruik belemmeren, zal ook de kostprijs hoog en de winstmarge dus toch gering zijn. Worden de prijzen verlaagd, dan daalt ook de kostprijs en wordt de winstmarge hersteld.

Bovendien zal een groote afzet met geringe winst per eenheid vaak meer kunnen opleveren dan een kleine afzet met relatief hooge winst.

Tariefs- Het is daarom niet juist den invloed van een tariefsverlaging op

verlaging. rentabiliteit of winstbedrag uitsluitend statisch, naar den bestaanden afzet, te bepalen. Daarbij moeten dynamische factoren, de uitwerking van de verlaging op den omvang van den afzet en de kostprijsverlaging, welke daarvan het gevolg kan zijn, mede in aanmerking

worden genomen.

Wel kan ook de uitwerking van een tariefsverlaging op den omvang van het verbruik worden overschat. Is de v*aag weinig elastisch — en dat is b.v. de vraag naar gas en electriciteit bij een niet-welvarende verbruikersgroep —, dan zal het verbruik ook ij een sterke verlaging niet veel stijgen 2). In de laatste jaren mocht een gasbedrijf zijn tariefsverlaging geslaagd achten, indien het daarmede de door de concurrentie van petroleum veroorzaakte daling van den afzet tot staan wist te brengen.

1) Zie omtrent dit verschijnsel o.a. Paardekooper. Eenige beschouwingen betreffende oriisvorming in de onderneming, De Economist 1924, blz. 335 en vlg.

2) Mij zijn zelfs gevallen bekend, waar een verlaging van den gaspnjs tot ver'agmg het gassebruik leidde. De discussie omtrent de tariefsverlaging had namelijk de aandach van de sobere verbruikers gevest.gd oP het per jaar nog vn, aanziende bedrag, dat z„ voor gas uitgaven, en dit bracht hen tot verdere bezuiniging op deze uitgavel

Sluiten