Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

zoover haar kosten een lageren prijs toelaten, zal de gemeente de wenschelijkheid hiervan met het oog op een behoorlijke stadsuitbreiding moeten overwegen. Acht de gemeente den lageren prijs nuttig, dan zal zij dezen slechts effectief kunnen maken door het aanbod van uitbreidingsgrond zoodanig te vergrooten, dat de marktwaarde daalt. _ . .

Lagere gjj uitgifte van gronden aan woningbouwverenigingen enz.,

3ewoning- waarbij vervreemding van den grond tegen de marktwaarde niet bouwver- js (-e vreezen, kan de gemeente rechtstreeks met het oog op et eenigingen. hiennede gediende sociale belang - den grondprijs lager stellen.

Ligt deze prijs beneden de kosten, zoo zal de gemeente trachten het prijsverschil door een hoogeren prijs voor anderen grond te compenseeren. Indien dit laatste zonder schade voor een behoorlijke stadsuitbreiding mogelijk is, acht ik deze prijsdifferentiatie niet verwerpelijk. Financieel bezien behoort tot de lasten van een stadsuitbreiding, dat hierdoor ook terreinen voor minder draagkrachtigen beschikbaar komen. Het is een voordeel van ruime gemeentelijke grondexploitatie, indien daardoor de totale lasten van de uitbreiding naar het gebruikswaardebeginsel*) kunnen worden omgeslagen ).

Waarde- Als tweede doel naast dat van de bevordering eener behoorlijke

vermeerdering staclsu;tbreiding noemde ik het verkrijgen van de baten eener door de" gemeente, de stadsuitbreiding ontstane waardevermeerdering. Deze is te onderscheiden in de waardevermeerdering van voor de uitbreiding te gebruiken grond, waarvan ik het verband met de prijspolitiek reeds besprak, en de waardevermeerdering van bebouwden grond door

verdere stadsuitbreiding.

Verdere Naarmate de stad verder wordt uitgebreid, komen de aanvankelijk

««arde- aan den rand gelegen gebouwen relatief dichter bij het centrum te 8t'igmg' liggen. Zij hebben ten opzichte van de randgebouwen een afstandsvoordeel, dat zich in een huurprijsverschil en dus in een grondwaardeverschil kan weerspiegelen. Aangenomen is hier, dat de kortere afstand tot het centrum een voordeel is, dat tot waardestijging leidt. Het is ook mogelijk, dat bij verdere stadsuitbreiding meer

L) Zie hoofdstuk X § 4. ,.

2) In anderen zin K. B. van 28 October 1927, W.G.B. 1927, blz. 413.

Sluiten