Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

canon, behoudens een nominaal bedrag, af te koopen en de jaarlij ksche verplichting dus door eigen of vreemd kapitaal te vervangen.

Naar het mij voorkomt, zal slechts dit argument op de teleurgestelde erfpachters eenigen indruk kunnen maken.

Het is niet mijn bedoeling thans een conclusie vóór of tegen het erfpachtstelsel te trekken. Tot voor eenige jaren gold in gemeentelijke kringen de suprematie van het erfpachtstelsel. De critiek daartegen is sindsdien in vele Raden gehoord en heeft in enkele gevallen een bres in het op erfpachtsuitgifte gebaseerde exploitatiesysteem geschoten. Mijn uiteenzetting zal, naar ik meen, duidelijk hebben gemaakt, dat het vraagstuk veelzijdig is en dat in iedere gemeente, welke voor een beslissing omtrent de grondexploitatie staat, de voordeelen en bezwaren met inachtneming van plaatselijke omstandigheden nauwkeurig op hun gewicht moeten worden getoetst.

§ 3. Financieele structuur van grondbedrijven

De aankoop en exploitatie van gronden vordert groote kapitalen. Druk van In het algemeen zal de gemeente hiervoor moeten leenen en deze aflossing, leeningen brengen de verplichting tot betaling van rente en aflossing met zich. Indien de gemeente een vooruitziende grondpolitiek voert en dus tijdig terreinen aankoopt, is het niet te verwachten,

dat zij deze gronden in een even snel tempo zal kunnen uitgeven als zij de leeningen, voor hun verwerving aangegaan, zal hebben af te lossen. Evenmin is het waarschijnlijk, dat de netto-opbrengst van de terreinen (pachten verminderd met belastingen enz.) voldoende zal zijn om den rentelast der leeningen te dekken, in het bijzonder niet wanneer bepaalde terreinen reeds geheel of gedeeltelijk bouwrijp worden gemaakt en daardoor aan een gebruik als cultuurland worden onttrokken. Aflossing en rente zouden derhalve, althans voor een deel, op den gewonen dienst der gemeente drukken.

Door de aflossingen zouden de voor de gronden aangegane leenin- Leenen voor gen geleidelijk verminderen. De gronden zelf zullen waarschijnlijk niet in waarde achteruitgaan. De gemeente zou op die wijze kapitaal vormen. Hoe wenschelijk deze kapitaalvorming wellicht ook is,

Sluiten