Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

splitsing, als één geheel beschouwd.

4. In het geval, dat de schattingswaarde minder is dan de boekwaarde, wordt het verschil door de gemeente uit hare gewone middelen aan het grondbedrijf uitgekeerd en wel in de eerstvolgende dienstjaren telken jare tenminste 1/5 gedeelte, voor zoover dat verschil niet kan worden gevonden uit het waardeverschil bij inbreng, uit de uit verkoopen gevormde reserve, of uit de reserve, bedoeld in artikel 19, eerste lid.

Deze uitkeeringen worden op afzonderlijke rekening geadministreerd.

splitsing, als één geheel beschouwd.

4. In het geval, dat de schattingswaarde minder is dan de boekwaarde, wordt het verschil door de gemeente uit hare gewone middelen aan het grondbedrijf uitgekeerd en wel in de eerstvolgende dienstjaren telken jare tenminste 1/s gedeelte, voor zoover dat verschil niet kan worden gevonden uit het waardeverschil bij inbreng, uit de uit verkoopen gevormde reserve, of uit de reserve, bedoeld in artikel 19, eerste lid.

Voorts wordt in dat geval het bedrag der ingevolge artikel 14 bij te schrijven rente door de gemeente uit hare gewone middelen aan het bedrijf verstrekt. De uitkeeringen ingevolge de twee vorige zinsneden worden op afzonderlijke rekeningen geadministreerd.

Artikel 19

1. Door de gemeente wordt jaarlijks uit hare gewone middelen een bij de begrooting vast te stellen bedrag aan het bedrijf uitgekeerd, ter vorming van een reserve voor dekking van eventueele nadeelige verschillen bij verkoopen of periodieke taxatie.

2. Bij de gemeente kan voorts een reserve worden gevormd, welke indien dit gewenscht is, b.v. in geval van moeilijke verkoopbaarheid der gronden, zal kunnen dienen voor vermindering van de kapitaalschuld, terzake van het bedrijf op de gemeente drukkende.

Sluiten