Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abortus

Abortus

het algemeen dit doorbreken geholpen wordt door het abces te openen. Het „pappen” van een abces, dat men vroeger veel deed, beoogde het versnelde rijpen en de doorbraak. Men kent tegenwoordig te goed de gevaren van het pappen, dat eigenlijk een ophitsing van het proces is, dan dat men het nog zonder meer toepast.

Scherp gescheiden van de tot dusver bedoelde heete abcessen zijn de koude abcessen. Zij berusten zelden op een plaatselijke aandoening; de oorzaak zit vaak elders, vooral in het beenderstelsel. In plaats van een teeken van af weer, zijn zij veel meer de uitdrukking van een verlamming van levenskrachten. Gaat zoo een abces open, dan volgt geen genezing, in tegendeel, het blijft „dragen”. Het lijkt eerder, of uit zoo’n abces het leven dan langzaam wegvloeit. De behandeling bestaat dan ook niet in het openen, maar juist in het dichthouden en inspuiten met vloeistoffen, die de onnatuurlijke holte doen schrompelen en verdwijnen. Een algeheele constitutioneele behandeling zal daarnaast voor het verdere beloop van het grootste belang zijn.

Abortus. Abortus, miskraam,

beteekent het afgaan van een onvoldragen vrucht, vóórdat deze levensvatbaarheid bezit. Het hoofd verschijnsel is, dat een vrouw, die eenigen tijd zwanger is, plotseling weer bloed kwijt raakt, „begint te vloeien”. In het begin in zijn geheel, in de latere maanden bij stukken tegelijk komt dan de vrucht met de bloedstolsels naar buiten. De pijnen en krampen daarbij zijn zeer wisselend. Sommigen merken er hoegenaamd niets van, anderen hebben werkelijke weeën. De oorzaken zijn te verdeelen in uiterlijke, zooals vallen, stooten enz. en inwendige, d.w.z. bij ziekelijke afwijkingen van de baarmoeder zelf, of ziektetoestanden van de vrouw over het geheel. Ook chronische vergiftigingen komen in aanmerking, o.a. nicotine-vergiftiging (arbeidsters in sigarettenfabrieken!). De ziekte, die het meeste gevaar oplevert voor abortus, is wel de syphilis, waarbij gewoonlijk een aantal miskramen, op een steeds later tijdstip van de zwangerschap intredend, aan de geboorte van het eerste „voldragen” kind voorafgaat.

Er wordt bij deze oorzaken afgezien van den misdadigen abortus, waarbij met opzet getracht wordt de zwangerschap te beëindigen.

Sluiten