Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beri-beri

Beroepsziekten

bloed, waar het altijd om gaat, er uit den aard der zaak niet door verbeterd wordt.

Krijgen kleine kinderen een aanval van benauwdheid, dan vergete men niet aan de mogelijkheid van een (half) ingeslikt . voorwerp te denken! Beri-beri. Deze voornamelijk in Indië voorkomende ziekte behoort tot de groep der avitaminosen, d.w.z. ziekten, die het gevolg zijn van een gebrek aan een bepaalde uitamine-soort in het voedsel. Voor de Beri-beri zou dit vitamine B zijn, dat vooral in het vliesje om den rijstkorrel aanwezig is. Dit vlies je wordt bij het slijpen of polijsten van de rijst verwijderd, zoodat de Beri-beri speciaal ontstaat na een langdurig en eenzijdig gebruik van witte geslepen rijst. Inderdaad ziet men haar nooit bij inlanders, die van oudsher ' ongepelde rijst eten. Het ge- : halte aan vitamine B staat in 1 verband met het phosphor- 1 gehalte van de rijst, zoodat dit laatste als maatstaf ge- ] bruikt wordt bij de keuring < van rijst voor het leger e. d. ‘ De ziekte wordt in hoofdzaak \ gekenmerkt door zenuwont- 1 stekingen (neuritiden) en hart- 1 vergrooting, waarvan het laat- 1 ste soms zeer snel kan optre- \ den en den dood in enkele c

, dagen ten gevolge kan hebben, t Heeft de ziekte een langzaam verloop (men onderscheidt een 1 aantal stadia, dat van de 1 zenuwstoornissen, dat van ver• lammingen en dat van de ■ waterzucht), dan kan men haar afdoende bestrijden door rijkelijken toevoer van vruchtensappen, versche groenten enz., die een hoog gehalte aan vitamine B-rijke stoffen hebben.

Beroepsziekten. Men heeft bij het ontstaan eener ziekte altijd twee oorzaken te onderscheiden : een uitwendige en een inwendige. Tot de ziekten, waarbij de inwendige oorzaak op den voorgrond treedt, behooren vooral tal van chronische, constitutioneele ziekten, zooals suikerziekte, bloedziekten, tumoren. De typische infectieziekten (roodvonk, typhus enz.) worden algemeen als gevolg van een bacterieele infectie beschouwd, (zie bij bacteriën), dus van een uitwendige oorzaak; inwendige voorbeschikkende eigenschappen van het lichaam kan men echter nooit wegcijferen.

Tot de ziekten, waarbij de uitwendige oorzaak wel zeer overheerschend is, behooren tal van beroepsziekten, die samenhangen met het bereiden of winnen van vergiftige stoffen of grondstoffen. Zeer bekende

Sluiten