Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dieet

Dieet

den loop der tijden het instinkt voor de hoedanigheid en de hoeveelheid van hun voedsel 200 niet verloren gegaan, dan toch zeer verzwakt is. Dit schijnt een noodzakelijk gevolg van onze huidige intellektueele kuituur te zijn. Niettemin zijn er toch nog genoeg menschen over en in den laatsten tijd neemt hun aantal zeker toe, die althans in grove trekken weer een gevoel beginnen te krijgen voor zekere hygiënische, als men wil ook aesthetische eischen ten aanzien van hun voeding. Hiermee zijn diegenen bedoeld, die duidelijk beseften, dat er met de toebereiding van onze voedingsmiddelen zoo gesold wordt, dat de natuurlijke smaak óf vrijwel verdwenen is óf geheel door een andere wordt overheerscht. Men ga maar eens na, welk een overkeersellende rol de vleeschsmaak bij een gemengden maaltijd speelt. Zeker is het, hoe men ook over de rauwkostmethoden wil denken, dat de smaak voor de natuurlijke geur van groenten er weer veel meer door ontwikkeld wordt. | Vergelijkt men dit echter > met de wijze, waarin de dieren 1 b.v. een zoodanig ontwikkeld 1 I instinkt hebben, dat zij ook 1 als zij ziek zijn, het juiste en <

- het beste weten uit te zoeken, 1 dan eerst beseft men, hoever 1 de mensch van dien natuur■ toestand is afgeraakt. Natuurt lijk kan een leus „terug tot de natuur” nooit een terugkeer tot een vroeger stadium beteekenen; wel is een dieper inzicht in het wezen van de voedingsvraagstukken op den bodem van ons huidig kenvermogen dringend noodig. Een omvangrijke studie is er noodig geweest om na te gaan, welk voedsel in speciale ziektegevallen het beste en doelmatigste was. Zoo is de dieetleer ontstaan. Algemeen zijn de hoofdprincipes hiervan bekend. Men weet, dat een nierzieke doorgaans een eiwitarm en zoutloos dieet voorgeschreven krijgt, hoe suikerzieken vaak hun voedsel met een brievenweger afwegen voor de juiste verhoudingen; lijders aan Indische spruw moeten maandenlang op een dieet van een enkele vruchtensoort leven, [om niet te spreken van het pijnlijke dieet der „vermageringskuur-patiënten”. Daarnaast komen nog tal van gevallen, waar geen enkel schema meer te gebruiken is, waar de patiënt, hetzij alleen, hetzij met den arts samen, misschien ook wel eens alleen op advies van dezen tot de over-

Sluiten