Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dikte

Diphtheritis

in dezelfde richting. Zoo is moeten afwachten. Een werde dikke mensch in den kelijk gerechtvaardigde verzegel behept met het fleg- magering is volgens de matische temperament, d.w.z. beschreven opvatting slechts dat in aanleg de grondtoon van mogelijk, wanneer de persoon, zijn karakter wordt gevormd wat zijn temperament betreft, door een zekere gemoedelijke een ,,ander mensch wordt, traagheid, door de gewoonte Een geluk is het, dat in dit om de indrukken van de bui- opzicht de natuur den mensch tenwereld niet boven een be- nog krachtig onder zijn leiding paalde mate op zich te laten heeft en niet omgekeerd. Dit inwerken, door het zich graag moge een yoorloopige wenk gemakkelijk maken van op- zijn voor diegenen, die zich gaven. Bovenal zijn „gezel- zoo onrechtvaardig behandeld lige menschen” meestal aan voelen naast hun platlijvige den dikken kant. De uitdruk- vrienden.

king „lui, dik en lekker” is Diphtheritis. Begrijpelijdaardoor eenigszins begrijpe- kerwijze is diphtheritis1 die lijk. (Niemand hoeft zich door kinderziekte, die het minst deze beschrijving getroffen te graag gezien en gehoord wordt, voelen, er zijn altijd uitzon- want af gezien van het feit, deringen). dat deze ziekte op zichzelf veel

Waar nu het verband tusschen gevaarlijker is dan de andere temperament en lichaam zeer kinderziekten door haar neiinnig is, is het te begrijpen, ging om hart en andere spieren dat de vraag, waarom bij gelijke aan te tasten( verlammingen) en voeding de een dik wordt, de zoodoende een betrekkelijk ander niet, ook hierdoor al- hoog sterftecijfer te vertoonen, thans ten deele is opgelost. En is zij tevens gezeteld op een ware de wereld er niet op uit plaats, waar de subjektieve om nog slechts een bepaalde klachten, d.w.z. hinder en pijn, slanke lijn als norm voor een veel gauwer zullen moeten goed figuur te kunnen zien, optreden. De wetenschappezoo zou zij integendeel op lijke naam „angina diphthenkunstmatige wijze vermagerde tica” wijst er al op, dat inen flegmatici als een disharmonie met een ontsteking te doen moeten aanvoelen. Zoo was heeft, die uitgaat van de keelhet eens. Wanneer het zoover amandelen en hun directe omweer eens komt, zal men geving.

Sluiten