Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dissimulatie

Doofheid

bacillen met zich mee dragen ' in hun neusholte. Zoodoende < kunnen anderen, die vatbaar 1 zijn, door schijnbaar gezonde < personen aangestoken worden. Dit zijn z.g. bacillendragers (zie aldaar).

Diphtheritis komt voornamelijk bij kinderen onder het 15de jaar voor. Boven het 25ste is de ziekte zeldzaam. Heeft iemand eenmaal diphtheritis gehad, dan is hij er voor zijn geheele verdere leven voor gevrijwaard.

Dissimulatie. Men spreekt van dissimulatie (het omgekeerde van simulatie), indien een patiënt symptomen zijner ziekte moedwillig verbergt. Praktisch wordt dit woord alleen gebruikt in de psychiatrie.

Het komt voor, dat personen in hun denken, voelen of willen, abnormaliteiten vertoonen, waarvoor zij in een ziekenhuis worden verpleegd, maar die daarnaast nog voldoende oordeelsvermogen bezitten om zich, althans tijdelijk en in speciale omstandigheden, b.v. in het bijzijn van den dokter in zooverre te beheerschen en de bedoelde abnormale verschijnselen te onderdrukken, dat men oogenschijnlijk geen afwijkingen kan bespeuren. Het kan b.v.

voorkomen, dat een patiënt aan een of anderen ,,waan” lijdt; zoodra hij nu ontdekt, dat de omgeving met zijn voorstellingswereld absoluut niet meegaat en hij gevaar loopt overal in botsing te komen, is het zeer wel mogelijk, dat hij het heele waansysteem „dissimuleert”, dat wil dus zeggen als hij (er met anderen over sprekend) doet, alsof het voor hem niet meer bestaat, c.q. dat hij het ook als abnormaal beschouwt. Op zichzelf kunnen de ziekelijke denkbeelden met onverminderde kracht voortbestaan en het is slechts om zijn socialen toestand te redden, dat de patiënt de zaak zoo doet voorkomen.

Het ligt voor de hand, dat het opsporen van dissimulatie soms uiterst moeilijk is, veel moeilijker dan het ontmaskeren van simuleerende patiënten (die een ziekte voorwenden).

Doofheid. Hooren is een zeer ingewikkeld proces. Weten we, dat voor het opvangen der luchtbewegingen een vrije doorgang tot een goed-werkend trommelvlies, middenoor en binnenoor (slakkenhuis) noodig is, benevens goed ge■ bouwde hersenen 1 Zoodoende zijn er vijf moge. lijkheden gegeven voor een

Sluiten