Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lichaamsgewicht

Lichaamsgewicht

(z.g. emulsies) valt al deze verlies, na een week is doorpoëzie weg. gaans het geboortegewicht weer

Levertraan is een stof die enorm bereikt. De eerste 3 maanden veel warmte in ’t lichaam pro- vindt dan de grootste gewichtsduceert; zij is zeer rijk aan vi- toename plaats; 1 K.G. per taminen (zie aldaar). Den gun- maand gemiddeld. Dan neemt stigsten invloed ervan kan men zij geleidelijk weer af. Zoo verwachten bij schrale kinde- weegt een kind van 3 maanden ren, die in een licht- en warmte- gemiddeld 6 K.G., van 6 maanarme omgeving opgroeien. Bij den 8 K.G., van 10 maanden Engelsche ziekte, bij een „scro- 9è K.G., van 1 jaar 10 K.G. phuleuze constitutie” (zie bij In het 2e jaar komt er dan maar klieren) kan zij wonderen ver- 3 K.G. bij. richten. Het verdere verloop van het

Zinloos is het daarentegen stel- gemiddelde gewicht is daarna: selmatig ieder kind, ook den ge- Met 3 jaar 15 K.G.

zondsten, blozenden jongen, met „ 4 » »

levertraan te willen kwellen (al „ 5 » *8 »

zijn er ook genoeg kinderen die ,, 6 ,, 20 ,,

de lepel aflikken 1) omdat dat ,, 7 >> 23 »

nu eenmaal een tijdlang zoo de „ 8 „ 25 „

gewoonte was. Levertraan hoort „ 9 » 27 >>

voorgeschreven en gedoseerd te „ 10 „ 3° »>

worden door den dokter, even- ,, 13 »> 3& >>

als elk ander „vitamine-prae- „ 15 » 45 »>

paraat”. Men ziet dus weer een sterke

Lichaamsgewicht. Het ge- toename in de puberteitsjaren, middelde geboortegewicht is on- Voor het verdere leven heeft geveer 7 pond. Meisjes zijn wat een gemiddelde opgave steeds lichter dan jongens. Een enkele minder waarde. maal wordt een kind van 13 Men heeft een verband aangepond geboren. Dit is echter geven tusschen de lichaamsmeestal „ruw geschat” op de lengte en het gewicht en zegt hand van de baker. Lager ge- dan dat de persoon zooveel wicht komt ook voor; er zijn K.G. behoort te wegen als hij kinderen er door gekomen van c.M. boven de M. lang is. Ieweinig meer dan 1 pond ! mand van 1 M. 56 zou dus b.v. Na de geboorte neemt een kind 56 K.G. moeten wegen. Men altijd even wat af door vocht- ga in zijn omgeving maar na

Sluiten