Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergiftigingen

Vergiftigingen

De gelaatskleur wordt slecht, in den maag aanwezig is. Nooit geelachtig („perkamentach- mag verder braken opgewekt tig”). Hartkloppingen en-pijnen worden (of mag de maag geontbreken ook welhaast nooit, spoeld worden) als het een verEen ontwenning moet geleide- giftiging met etsende stoffen lijk geschieden en onder medi- geldt (zuren, loogen, subhmaatsche controle. En dan bedenke pastilles enz.). Van welk belang men daarna, dat volkomen ab- b.v. het derde juist zijn kan, kan stinentie veel makkelijker vol men zich voorstellen als men te houden is dan matigheid I bedenkt, dat bij een phosphorVerqiftiqinaen. Het aantal vergiftiging een olie-acntig stoffen, hetzij voedingsmidde- laxans uit den booze is, daar de len, genotmiddelen, vergiften phosphor daarin oplost en dan zonder meer enz. waarmee een nog sneller het lichaam kan mensch z’n lichaam in gevaar binnendringen! Dat zuren en kan brengen is zoo groot dat het loogen eikaars contrasten (en ondoenlijk is ze alle op te noe- dus ook tegengiften) zijn is hemen. Chronische vergiftigingen kend. Bij zuurvergiftigingen zooalsmet alcohol, nicotine, (zie (zwavelzuur, zoutzuur) kan daarvoor de betreffende hoofd- men kalkwater, dubbelkoolzure stukken) kunnen slechts des- soda, krijt, zeepwater enz. als kundig behandeld worden. Aku- loog nemen. Bij loog-vergiftite vergiftigingen, waarbij dus ging (kaliloog, natron loog, een gif snel ingewerkt heeft in ammoniak) zuren als azijn een te grooten dosis vallen onder citroensap e.d. Praktisch zal men de rubriek: giften en tegengif- uiterst zelden tot een dezer dinten. In ’t algemeen vallen er een gen kunnen komen. Een eenigspaar vragen vóór alles te beant- zins ergen vorm van een dezer woorden: (verschrikkelijke) ongevallen

xe hoe lang geleden is het ver- kunnen onmogelijk anders dan

gif ingenomen. deskundig worden behandeld en

Ie mag het door braken (of dus zal men tot zoolang meestal maagspoelen) verwijderd wor- genoopt zijn te wachten. Onge, P bluschte kalk in ’t oog werkt als

3ekan het via de darm verwij- een /oogachtige stof; boorwater derd worden, en met welk (desnoods een héél zwakke oplaxans ? lossing van een ander zuur) en

Tot het 3e punt zal men over- rijkelijk lauw water na spoelen gaan als de stof al niet meer is het aangewezen middel. Te-

Sluiten