Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de vrouwen, die immers de opvoeding van haar kinderen in het oog houden, groot genoeg is om de nieuwe beweging tot een geweldige macht te doen aangroeien.

Het manuscript van deze brochure is pl.m. 30 jaar geleden reeds geschreven en voorgelezen aan kennissen en nu iets veranderd. Daar ik echter geen schrijver ben, bleef het manuscript liggen. Maar toen ik in den loop der jaren zag, dat verschillende van mijn beweringen bewaarheid werden, zelfs meeningen, die destijds wel niemand geuit heeft, b.v. dat de wetenschap (uitvindingen b.v.) ons alleen onder controle vrijmaakt, heb ik de brochure uitgegeven en wel in een eenvoudigen vorm, die absoluut niet onberispelijk is, daar ik pl.m. 60 jaar in het buitenland woon. Er bestaat voor mij geenerlei voordeel, ofschoon mij dit heel goed mogelijk geweest was, want de brochure is niet in den handel.

Oorlog is het product van onze kortzichtige, aan drogredenen vasthoudende, onmenschelijke, botte, barbaarsche natuur, die zoodra de maatschappelijke boeien verbroken zijn, meedoogenloos wreed wordt. Revolutie is meestal het gevolg van een willekeurige, overmoedige onderdrukking van het volk door de regeerende partij. De kroon der schepping, die wij beweren te zyn, zijn wij nooit geweest — domheid en trots groeien op één stam — zoodra wij echter ons ingeboren verkeerd denken opgeven, kunnen wij tenminste relatief beschouwd, de kroon der schepping worden, wanneer wij ons namelijk dusdanig naar het hestere toekeeren, dat wij met afschuw op onze hedendaagsche en vroegere handelwijze terugzien.

Het eenige belangrijke voor onzen tijd zou zijn, om het lichamelijke en zielelijden van den mensch en 't lichamelijke lijden van het dier te beperken en wel zóó, dat de resultaten volgens een statistiek uitgedrukt kunnen worden b.v. op die wijze, dat er minder menschen van honger en ziekte sterven, dat er minder strafgevangenen zijn en minder dooden, omdat oorlogen en revoluties zullen ophouden. Toch kan dit slechts door opvoeding gelukken om meester te worden over onze schadelijke, verkeerde gedachten, over onze verkeerde begrippen van heldendom en vooral het verkeerde denken over oorlogen. Juist deze gedachten hadden volkomen verwaarloozing en de vreeselijkste toestanden tengevolge. De ware

Sluiten