Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeelt! uit onze rol te vallen en ons weer in een vreeselijk wezen te veranderen door oorlog en revolutie.

Ook zijn er menschen, die de gedachte van het R. o. L. voor te nobel houden en beweren, dat het nog eeuwen kan duren, voordat de toepassing van deze gedachte van menschlievendheid zal komen. Vooreerst kan men voor een omwenteling, die het goede voor den mensch zal dienen en vooral duurzaam zal zijn, alleen nobele gedachten gebruiken, maar alleen voor zoover ze den mensch praktisch groote voordeelen brengt, want de geestdrift, die zoo absoluut noodig is, komt dan vanzelf en wel uit gezond, natuurlijk egoïsme; daarom kan het R. o. L. ieder oogenblik verschijnen en behoeven wij niet eeuwen lang te wachten, daar het dan ook doelloos zou zijn om er mede te beginnen. Het meeste in het leven berust op voor- en nadeel alsook rechten en plichten en het R. o. L. heeft geen nadeel en alleen groote voordeelen, want het eischt nergens eerst vernietiging, het goede blijft en het slechte valt automatisch weg. Er zijn zeker mensciien, die het R. o. L. kunnen verbeteren door meer ingenieuze gedachten, maar de hoofdprincipes van het R. o. L. zijn niet te verbeteren, deze staan vast als een rots, voor altijd tot de mensch op een hoogere, trap is gekomen en wel eerst dan als men onze hedendaagsche begrippen van menschlievendheid, edele gedachten enz. als iets vanzelfsprekends en heel eenvoudigs beschouwt, wat alles nog uit den barbaarschen tijd afkomstig is. Alles berust op betere levensvoorwaarden, betere, minder ontwrichte toestanden en daardoor liooger staande menschen, die met afschuw naderhand op onze tegenwoordige en vroegere tijden zullen neerzien. Het R. o. L. bestaat uit compromissen en aanneembare wetten waar vanzelf de nobele gedachten en menschlievendheid gekweekt worden en door de bekende wet, dat uit het goede tenslotte het goede automatisch komen moet; het dringt de menschheid vanzelf uit de duisternis naar nooit gedachte betere zonnige tijden. Het R. o. L. is niet anders dan een koude, nuchtere berekening, het komt alleen op den steun en op het aantal aanhangers aan, dus op het voldoende voorhanden zijn van de geestdrift, dan kan binnen korten tijd een onoverwinnelijke macht ontstaan zonder dat er bloed vloeit, dus een onbloedige wereldrevolutie, gebaseerd op gezond egoïsme. Gelukt het binnen

Sluiten