Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die mij zoo goed als onbekend waren zulke geestdriftige artikelen schreven. Daarom zal men met de aanhangers rekening kunnen houden. Ook heb ik in ons land nog andere aanhangers waaronder de mij persoonlijk onbekende mevr. Mr. Bakker-Nort, zeker de grootste deskundige in zulke zaken is. Zij schreef mij, dat het van groote waarde was de brochure uit te geven en zeker ook voor vrouwen heeft uw vreedzaam wereldhervormingsplan groote beteekenis. Zooin denzelfden geest van waardeering schreef mij Selma Lagerlöf, maar ook van andere zeer bekende deskundigen in ons land hoorde ik veel lof en zelfs enthousiasme. Daar ik mijn foruin zoo goed als verloren heb, ben ik niet meer in staat het geringste te doen, vooral daar ik al verscheiden duizenden exemplaren voor mijn kosten liet' drukken, per post verzond en de brochure niet in den handel is. Eenige gedachten in deze brochure hebben op vele menschen den indruk gemaakt, dat daardoor het lot van mensch en dier belangrijk verzacht kan worden en het woord „grootsch" is in de critieken van verschillende deskundigen dikwijls herhaald geworden en omdat het alleen gevoelszaak is, doet men met zoo iets geen zaken, en daarom is de brochure ook niet in den handel en wordt verder, zoolang als het mij mogelijk is, gratis en franco gestuurd.

Daarom ben ik zoo vrij me tot degenen te wenden, die de ellende goed begrijpen en zich kunnen voorstellen en het niet langer kunnen aanzien en nu door een niet te groote som hun geweten kunnen geruststellen, dat zij tenminste alles gedaan hebben om mee te helpen, dan is het mogelijk, dat practische resultaten zichtbaar worden, in ieder geval worden deze gedachten bekend en wat men zaait kan ieder oogenblik opschieten. Dit is de grootste dienst, die men het R. o. L. bewijzen kan, namelijk mijn plan is, de brochure in Engelsch en Fransch, Zweedsch, Noorsch en Deensch te doen drukken. Ik heb berekend, dat 1000 exemplaren met vertaling en het versturen per post en het drukken niet hooger, eerder veel minder dan f200.— zullen komen. De edele schenker (ster) van b.v. een land of meer landen, verklaar ik, dat ik nooit zelf dit geld in ontvangst zal nemen. De rekening wordt zelf betaald alleen als degene met alles te voren accoord gaat. Een grootere oplage is on-

Sluiten