Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden thans moeten verkwijnen. De geheele omgeving zou hen tot andere menschen maken, zou hun gehoor door jazzband en andere lagere soort muziek kwetsen en bederven, tenslotte zou ook de omgang met menschen van tegenwoordig hun diepste innerlijkheid niet doen opgroeien. Het zou bewijzen, dat de mentaliteit van vele hedendaagsche menschen niet in haar voordeel is veranderd.

In China woedt reeds zware harde strijd, zoodra in Europa hetzelfde gebeurt, moeten wij er rekening mede houden, dat de gevolgen in de eerste plaats door de „verbetering" van de gifgaschemie door de aanmaak van bommen en de vliegtechniek veel verschrikkelijker zullen zijn dan in 1914, ook als er bommen worden gebruikt met pest en andere ziekteverwekkers. Wij zullen dan beleven, dat de bewoners van geheele steden, hetzij man of vrouw, hetzij kind of grijsaard, in korten tijd worden vernietigd. Men heeft het er blijkbaar op aangelegd in den eerstvolgenden oorlog door afschrikking, d.w.z. door de meest mogelijke vernielende' uitwerking in den kortst mogelijken tijd te overwinnen. De naaste gevolgen van een dergelijken oorlog zullen zijn, dat vele mannen en vele vrouwen uit angst voor herhaling van zulke gruwelen, afzien van een nakomelingschap. Het schoonste en kostbaarste geschenk van de natuur aan ons en aan alle andere levende wezens, dat zij tot waarborg van de voortplanting moest verleenen, is de liefde. Nu zou in zulk een geval de mensch alles beproeven om zich dit geschenk te verzekeren zonder de voorwaarden, die hiervoor zijn te vervullen. In het vervolg zou het de moderne chemie niet moeilijk vallen, een radikaal beter middel tegen de conceptie te vinden als heden, en de voorkoming van de conceptie zou gewoonte kunnen worden, en het bevolkingsgetal zou sterk achteruitgaan.

Wij weten, dat de machines in het geheel genomen geen voordeel brachten, i Hierbij mogen wij echter de voordeelen, die ons de productie-machines van verschillende soorti en machinale vervoermiddelen, zooals stoombooten, treinen enz. die ook nooit schadelijk kunnen werken, niet vergeten. Dit brein zal door de uitvinding van duivelsche wapens echter verder ook een groote uittroeing van de menschheid bewerken. Velen zullen dan tegen zichzelf zeggen, dat de vreug-

Sluiten