Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenredige Wanneer geen verbetering mogelijk is in de wijze van proSt,,8ZrVenngsdt! duceren (wa™eer de productiegoederen derhalve reeds in de juiste verhouding samenwerken), dan zal men moeten trachten, bij vermeerdering van de productiegoederen, de verhouding zo goed mogelijk te handhaven, m. a. w. elke groep van productiegoederen moet evenzeer worden verhoogd. Wordt de aanwezige arbeidskracht met 10 % verhoogd, dan moeten dus ook de beschikbare grond en de hoeveelheid kapitaalgoederen met 10 % worden verhoogd. Als voorbeeld kunnen we noemen de toestand in een land, waar de bevolking zich uitbreidt en waar een grote oppervlakte, nog niet ontgonnen vruchtbare grond beschikbaar is van dezelfde kwaliteit als de grond, die reeds in gebruik was.

Wanneer nu de bevolking met 10 % toeneemt en het gelukt de productie met 10 % te doen stijgen, door de oppervlakte van de bouwvelden, het aantal arbeiders en de voorraad kapitaalgoederen eveneens met 10 % te vergroten, dan is dus de opbrengst van de productie evenredig gestegen met de hoeveelheid productiegoederen.

Mindere Wanneer de productie reeds plaats vindt volgens de stand '^opbrengs^ der techniek en men wil de productie verhogen, zonder dat het gelukt de bestaande verhouding, volgens welke de productiegoederen samenwerken, te handhaven, dan zal die verhouding dus ongunstiger worden. Wanneer bijvoorbeeld in een land de bevolking zich uitbreidt, terwijl men de productie in de landbouw slechts kan verhogen door het in gebruik nemen van minder vruchtbare grond, dan zal dus de verhouding tussen natuur en arbeidskracht ongunstiger geworden zijn. De bevolking is bijvoorbeeld met 20 % gestegen en dus ook de beschikbare hoeveelheid arbeidskracht. Wanneer men met de meerdere arbeidskracht minder vruchtbare grond in gebruik moet nemen, dan zal de productie weliswaar stijgen, maar die stijging zal geen 20% zijn, doch slechts bijvoorbeeld 12%.

Een meubelmaker, die geheel volgens de eisen der techniek werkt, zal slechts dan zonder schade zijn bedrijf kunnen uitbreiden, wanneer hij de bestaande verhouding tussen het aantal machines en arbeiders kan handhaven. Is hij wel in staat om meer arbeiders in dienst te nemen, maar heeft hij geen ruimte in zijn werkplaats om meer machines in gebruik te nemen, dan is het voor hem verstandiger zijn bedrijf zo te laten als het is. Verondersteld immers, dat hij geheel werkt volgens de stand

Sluiten