Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvankelijk te lijden had onder buitenlandse concurrentie, haar vroegere positie weer kunnen innemen. De Japanse namaakbatik-goederen schijnen het afgelegd te hebben tegen het inheemse product. In 1934 en 1935 zijn enkele kleine inheemse textielfabrieken opgericht. Verderop zullen we behandelen de maatregelen, die door de regering genomen worden om de inheemse nijverheid tot grotere bloei te brengen.

Doelstelling De tegenstelling tussen de oorspronkelijke inheemse en uitspronkeujkè heemse productiewijze in Indië is voornamelijk hierin gelegen, inheemse dat een groot deel van de inheemsen produceren voor de levensen uitheemse behoefte en enige extra-behoeften, welke laatste aan een be-

productie. ^

paalde grens zijn gebonden, terwijl de uitheemsen produceren voor behoeften, die niet aan een bepaalde begrenzing onderhevig zijn. De uitheemse producent streeft dus het doel na, zoveel mogelijk met zijn productie te bereiken als hij kan; de uitheemse producent heeft dus een voortdurende aandrang zijn productie te vergroten, tracht steeds zijn productiemethode te verbeteren.

Deze neiging, die in verband staat met de voortdurende aandrang der behoeften, kan men bovendien verklaren uit de economische toestand in de landen, vanwaar de uitheemse beEconomisch woners afkomstig zijn. In Nederland is alle vruchtbare grond principe m reecjs m gebruik genomen en heeft men zelfs een deel van de

Nederland. .

Zuiderzee drooggelegd, om gebruik te kunnen maken van de vruchtbare bodem, die onder het water bedolven is. De 8 millioen mensen, die in Nederland wonen, zijn voor een belangrijk deel aangewezen op handel en industrie om in hun levensonderhoud te voorzien. Feitelijk kan men zeggen, dat reeds enige eeuwen terug het verschijnsel van de „mindere stijging van de opbrengst" zich in de landbouw in Nederland heeft voorgedaan, zodat reeds sedert de 16e eeuw vele bewoners een bestaan hebben gezocht in visserij, zeevaart, handel en industrie. De ontginning van zandgronden is eerst goed mogelijk geworden aan het einde van de 19e eeuw door de uitvinding van de kunstmest. Thans is de bevolking in Nederland nog steeds toenemende, zodat men gedwongen is steeds weer naar nieuwe productiemogelijkheden uit te zien. Het streven is daar steeds om met zo weinig mogelijk opofferingen zoveel mogelijk resultaat te verkrijgen, of, zoals men dat uitdrukt: de gehele productie wordt beheerst door het economisch principe, terwijl men steeds doende is de productie

Sluiten