Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het verschijnsel van de evenredige stijging van de opbrengst in de landbouw, verder uitgesloten. De verdere bevolkingsaanwas zal dan een uitweg moeten vinden, doordat de mensen gaan verhuizen (emigreren) naar die streken in de buitengewesten, waar nog gronden beschikbaar zijn, even vruchtbaar als op Java. Voorzover dat niet mogelijk is, zal men moeten overgaan tot het in gebruik nemen van minder vruchtbare gronden op Java of in de buitengewesten. Men ondervindt dan de moeilijkheid van de mindere stijging van de opbrengst; de landbouwers zullen gedwongen zijn geheel volgens de bestaande eisen der techniek te werken, men zal moeten trachten de bestaande landbouwtechniek zelf te verbeteren door zelf nieuwe werkmethodes uit te vinden en velen zullen gedwongen zijn, in handel of industrie een bestaan te zoeken. Wanneer men de Indische Archipel als één geheel in beschouwing neemt, zal men moeten constateren, dat op den duur intensivering van de landbouw, en ontwikkeling van handel en industrie wel de enige uitweg zullen blijken te zijn. Immers de bevolking in de Buitengewesten breidt zich eveneens snel uit. Emigratie van bewoners van Java naar de Buitengewesten moet men derhalve slechts als een tijdelijke maatregel beschouwen om verlichting te brengen in de toestand op Java. Wanneer de bevolkingsuitbreiding derhalve in de toekomst dezelfde voortgang zal hebben in Indië als tot dusverre, zal men dus ook in Indië landbouw, handel en industrie moeten beoefenen met volledige toepassing van het economisch principe.

We zullen thans voor elke groep van productiegoederen afzonderlijk nagaan, hoe de medewerking daarvan bij de productie kan worden verhoogd, waarbij we speciaal het oog richten op toestanden in Indië.

verhoging In de eerste plaats is van belang na te gaan de ontginning van de yan woes(;e gronden. Voor Java en Madoera kan men beter door verhoog- inzicht krijgen in de toenemende oppervlakte van de ontgonnen de medewer- gronclen dan voor de buitengewesten, doordat voor de buitengrond; gewesten, wat de inheemse ontginning betreft, geen officiële ontginning. gegevens 2ijn bekend gemaakt. Van Java en Madoera, waarvan de totaal oppervlakte 13.227.410 ha bedraagt, was in 1924 ongeveer 7.091.300 ha en in 1934 ongeveer 7.743.600 ha in gebruik bij de inheemse bevolking. Een duidelijk beeld van de toeneming der ontgonnen gronden krijgt men, wanneer men

Sluiten