Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ 15.000.000,— van Java en het overige van de buitengewesten afkomstig was. x) Volgens het jaarverslag van het „Volkscredietwezen" over 1932 pag. 12 werd in 1932 voor ƒ 46.6 millioen goud en zilver voor particuliere rekening van Java en Madoera uitgevoerd, meest door de bevolking afgestoten goud, dat na omsmelting naar het buitenland werd gezonden. Het spreekt van zelf, dat een dergelijke besparing geen nieuwe kapitaalgoederen in het leven heeft geroepen.

Ook koopt men voor het bespaarde geld huizen, grond of vee. De inheemse theeplanters van Oost- en West-Priangan hebben in de jaren, toen zij grote winsten behaalden met hun productie, deze winsten belegd door hun sawahbezit uit te breiden. 2) Door de overheid wordt propaganda gemaakt voor het sparen bij de Postspaarbank en de Volkscredietinstellingen. Deze instellingen kunnen dan de gelden uitlenen aan mensen, die kapitaalgoederen willen kopen.

AFDELING 3

ORGANISATIE VAN DE PRODUCTIE

verschil Bij de bespreking van de organisatie van de productie moeten karakter wg 00k Weer onderscheid maken tussen de oorspronkelijk-

„onderne- t

ming" en oor- inheemse en de uitheemse productiewijze. Het verschil spronkeiijkc tussen jiet karakter van de inheemse en het karakter van de

inheemse _ _ ,

productie, uitheemse organisatie vloeit voort uit het verschil in doel, dat bij die twee productiewijzen gesteld wordt. Bij de inheemse productie is het doel: bevrediging van behoeften, die aan een zekere grens zijn gebonden; bij de uitheemse productie is het doel: zoveel mogelijk resultaat behalen met zo weinig mogelijk opofferingen en het verschil tussen opbrengst en opofferingen wordt „winst" genoemd (of: verlies). Bij de inheemse productie staat de voortbrenging van eigen voedsel op de voorgrond. Bij de uitheemse productie wordt alles in geld berekend. De opofferingen worden met geld betaald (arbeidsloon, grondhuur, kapitaalrente) en de opbrengst wordt

*) Verslag van de Javasche Bank 1931—1932, pag. 37. 2) L. J. Vroon, De bevolkingstheecultuur in de Residentie West-Priangan, pag. 79.

Sluiten