Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handel is in handen van uitheemse kooplieden, die slechts gedeeltelijk in contact staan met de inheemse kleinhandel, dikwijls met voorschotten moeten werken om goederen in handen te krijgen en daarbij soms allerlei risico lopen. Ook zijn dikwijls hoge kosten van vervoer hier een belemmering.

seizoen Verder kunnen handelswaren meestal gemakkelijk opgeslagen schomme- worc}en. heeft in landen met een ontwikkeld handelsverkeer

hngen in de

prijzen, en lage rentestandaard tengevolge, dat de prijzen, ook wat de tijd betreft, weinig verschillen. Men heeft dus geen grote prijsschommelingen in de loop van elk jaar, die verband houden met de verschillende omstandigheden van elk seizoen. Wanneer blijkt, dat er bijvoorbeeld steeds in de maand Juni veel vraag is en weinig aanbod van een bepaald product en in December juist weinig vraag en veel aanbod, dan wordt dat goed in de maand December gedeeltelijk buiten de markt gehouden; er wordt een voorraad opgeslagen en bewaard tot Juni, zodat vraag en aanbod gelijkmatig over het gehele jaar verdeeld worden. Er vinden dan geen belangrijke prijsschommelingen plaats.

In Indië is het dikwijls anders. Na de padioogst wordt bijvoorbeeld een deel van de oogst verkocht om geld in handen te krijgen voor het betalen van belasting of andere schulden. Met die verkoop kan men niet wachten. In die tijd is er juist weinig vraag naar rijst, omdat immers de oogst juist is binnengekomen. In de schrale tijd, enige maanden vóór de oogst, is er wel vraag naar rijst, doordat er landbouwers zijn, die niet in staat waren een voorraad voedsel op te slaan, die tot de volgende oogst toereikend was. Ze vragen dan voorschot en met dat geld trachten zij rijst of andere voedingsmiddelen te kopen. Er ontstaat dan veel vraag en weinig aanbod, zodat de prijzen stijgen. Het voorschot wordt terugbetaald na de oogst met geld, dat verkregen is door verkoop van een deel van de oogst.1)

Tawarren. In verband met het ontbreken van een regelmatig handelsverkeer en vaste marktprijzen is het niet te verwonderen, dat bij koop en verkoop de partijen zich dikwijls enigszins onzeker voelen, wat het loven en bieden (tawarren) betreft. Wanneer koper en verkoper tot een verschillende bevolkingsgroep behoren, kan er dikwijls een grote „ruimte" (marge) bestaan

x) Zie ook pag. 171.

Sluiten