Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de landrente ook moeten dalen, want de landrente wordt berekend volgens de prijzen van de landbouwproducten. Verondersteld, dat de landrente nog enige tijd op hetzelfde peil is gebleven, dan zal de overeenkomst tussen A en B niet op dezelfde voorwaarden bestendigd kunnen worden.

A zal dan wellicht bereid zijn de landrente te betalen, wanneer hij f van de opbrengst ontvangt, inplaats van

Wanneer de prijzen van speciale landbouwproducten stijgen, invloed méérbijvoorbeeld, wanneer men in Amerika een speciale voorliefde vraag zou krijgen voor tabak van Java afkomstig, zodat de prijzen landbouwvan dit product stijgen, dan zal de vraag naar gronden, waarop produc,ei1tabak kan worden geplant, toenemen, zodat de bezitters aan de bewerkers meer bezwarende voorwaarden gaan stellen. De pachtwaarde van de gronden zal daardoor stijgen.

Wat de verhuur van gronden tegen geld betreft, het bedrag van deze huur wordt natuurlijk sterk beinvloed door de prijzen van de producten. Bij vooruitbetaling van de huur moet men ook rekening houden met de rentestand. l)

De voorwaarden, waarop uitheemse ondernemingen gronden Fabrïekenmogen huren van inheemse bezitters zijn geregeld in de ^d°3'.'e

fabrieken-ordonnantie van 1899 en de grondhuur-ordonnantie huurordon-

r> 11 1 IJ iidunc.

van 191 ö, weiKe regelingen geiueii vuui java en mduuda uitzondering van de Vorstenlanden, de particuliere landerijen en enkele streken van West-Java) en voorts bij het Vorstenlandsch Grondhuurreglement van 1918.

Krachtens deze regelingen kunnen op bepaalde voorwaarden

*) In het Blaadje voor het Volkscredietwezen van 15 April 1924 pag. 78 schrijft de landbouwleraar te Kediri, Karsono Prawirosoebroto: Hoe de Inlanders bij het huren van gronden te werk gaan, mag ik wel als bekend veronderstellen. De „kentjengan" of ,,kontanan" inhuur, waarbij de verhuurder de huursom vlak voor de afstand der grond van den huurder ontvangt, komt heel weinig voor. De meest voorkomende vorm van grond-verhuur is de „pendakan", waarbij de huurprijs een jaar voor de occupatie der verhuurde gronden wordt uitbetaald. Natuurlijk is de prijs veel lager dan die bij de kentjengan-inhuur. Is de eerste ƒ 40.— dan bedraagt de tweede wel ƒ 60.—. Wordt de huurschat 2, 3, 4 of 5 jaar van te voren betaald dan wordt de huurvorm resp. genoemd: séwan 2-, 3-, 4- of 5- tahoenan, waarbij de huurwaarde hoe langer hoe geringer wordt, welke huurwaarde bij de laatste vorm slechts ƒ 15.— bedraagt.

Sluiten