Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hypotheek, want executie door openbare verkoop is hierbij niet gebruikelijk. De grond wordt bij het sluiten van de geldlening als waarborg aangewezen. Soms heeft dan de credietgever het recht de grond te naasten als de lener hem niet terugbetaalt; soms komt het voor, dat bij wanbetaling de credietgever de grond in pand krijgt.

Volgens het Burgerlijk Wetboek is borgtocht een overeen- Borgtocht, komst, waarbij een derde zich ten behoeve van den credietgever verbindt om de schuld van den credietnemer te betalen indien deze zelf daaraan niet voldoet.

Bij sommige volken behoeft er voor borgtocht geen uitdrukkelijke overeenkomst gesloten te worden. Bij de Karo Bataks bijvoorbeeld heeft ieder volwassen man twee adatborgen,

twee manlijke familieleden, die van rechtswege aansprakelijk zijn voor zijn schulden; bij de Toradjas op Celebes schijnt het voor te komen, dat alle dorpsgenoten aansprakelijk zijn voor de schulden die één van hen heeft aangegaan.

Dit is volgens het Nederlands privaatrecht de overeen- Pandgeving. komst, waarbij de credietnemer aan den credietgever een roerende zaak in handen geeft als waarborg voor de geldlening. De credietgever mag de zaak publiek verkopen bij wanbetaling. Het Wetboek van Strafrecht art. 509 bedreigt straf tegen dengeen, die een bedrag van ƒ 100,— of minder uitleent tegen pandgeving. Hierdoor heeft het Landspandhuis het monopolie voor het uitlenen van geld tegen pandgeving, voorzover betreft kleine geldleningen. De strafbepaling hierboven genoemd is in het leven geroepen om woekerpraktijken, die bij pandgeving zeer gemakkelijk gepleegd kunnen worden,

tegen te gaan.

Pandelingschap kan men vergelijken met grondverpanding. PandeiingAls waarborg krijgt de geldschieter de beschikkingsmacht, schapniet over een stuk grond, maar over de arbeidskracht van een mens. Soms diende deze arbeid, behalve voor rentevergoeding, ook voor schulddelging, zodat de pandeling na zekere tijd vrij was. Soms diende de arbeid alleen als rentevergoeding, zodat de pandeling eerst vrij kwam bij aflossing van de hoofdsom; werd de hoofdsom niet afgelost, dan ontstond er dus een toestand van slavernij. Voor Java en Madoera is het nemen van pandelingen reeds in het begin van de 19e eeuw verboden. Het Regeringsreglement van

Sluiten