Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst met het algehele verbod van rente in 1575 en stelde vast, dat 10 % maximum mocht worden berekend. In 1624 werd deze maximumrente verlaagd tot 8 %, in 1651 tot 6 % en na 1660 tot 5 %. (Zie Cassel, Nature and necessity of interest pag. 6). Geldschieters- In Nederland is in 1932 de Geldschieterswet ingevoerd; de ^Nederland! wet vefbiedt het beroep van geldschieter uit te oefenen, behoudens in een gemeentelijke of een toegelaten particuliere geldschietbank. Als geldschieter wordt beschouwd ieder natuurlijk of rechtspersoon, die een beroep maakt van het uitlenen van geldsommen, uitsluitend of voor een overwegend deel, vijf honderd gulden of minder bedragend. Particuliere geldschietbanken worden niet gehouden dan na toelating door het college van Burgemeester en Wethouders. De verschuldigde interestbedragen mogen niet hoger zijn dan die, opgenomen in bij Algemene maatregel van bestuur vast te stellen tabellen. Volgens deze tabellen mag bijvoorbeeld voor een lening van ƒ 300,— die terugbetaald wordt in 12 maandelijkse termijnen van ƒ 25,— niet meer rente in totaal gevraagd worden dan ƒ 29,28. Tegen overtreding van de bepalingen van deze wet is gevangenisstraf bedreigd of geldboete.

Anti-woeker In Indië zijn in verschillende steden opgericht verenigingen verenigingen. tQt bestrijding van de woeker, die de slachtoffers trachten te helpen met raad en soms met daad. Sommigen zijn van mening, dat woekerbestrijding in de vorm van geldelijke steun aan slachtoffers van woekeraars de kwaal eerder zal verergeren dan verbeteren.

Gevaar van Velen achten het ongewenst, dat op orderbilletten (accepten) aCcrediet" door inheemsen bij geldleningen getekend, de strenge wettelijke bepalingen omtrent het schriftelijk bewijs worden toegepast; de geldschieters gaan de desa in met acceptformulieren, plakzegels en bankbiljetten in hun zak, de geldlener behoeft alleen maar zijn handtekening over het plakzegel te schrijven, dus hij wordt zo vlot mogelijk bediend. Hij is zich echter doorgaans niet bewust, dat hij zich dan „stilzwijgend" heeft onderworpen aan het Italiaanse wisselrecht, neergelegd in het Indische Wetboek van Koophandel en dat de theorieën omtrent dit wisselrecht op hem toegepast zullen worden. De geldschieters kunnen door middel van deze accepten allerlei woekerpraktijken toepassen, doordat de rechters doorgaans alleen letten op het bedrag, dat op het accept vermeld staat en geen

Sluiten