Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de desabewoners. Deze padi moest, vermeerderd met een hoeveelheid van 10 %, na de oogst weer worden teruggegeven. De beginvoorraad werd verkregen door 40 % van de jaarlijkse Zakat daarvoor te bestemmen. Met Zakat wordt bedoeld een Mohammedaanse Godsdienstige belasting voor liefdadige doeleinden. Daarnaast werden desabanken opgericht door welke instellingen geld zou worden uitgeleend. Het bedrijfskapitaal werd verkregen door 40 % van de jaarlijkse Pitrah, een liefdadigheidsbelasting in geld, daarvoor te bestemmen. De resultaten van deze instellingen waren niet schitterend door gebrek aan controle.

In 1900 kreeg de Wolff van Westerrode een regeringsopdracht om:

i°. onderzoekingen in te stellen naar hetgeen met betrekking tot de oprichting van landbouwcredietinstellingen, op en buiten Java, al of niet met directe, maar zo min mogelijk geldelijke, steun der regering kon worden gedaan. 2°. gegevens te verzamelen voor de beantwoording der vraag of geen verbetering te brengen was in het bestaande stelsel van uitlenen van kleine geldsommen op pand.

Naast de werkzaamheden van de Wolff van Westerrode zijn van belang te vermelden de proefnemingen door den Resident J. W. Mesman te Cheribon met de oprichting van loemboengs in zijn gewest. In 1902 waren in de residentie Cheribon 1084 loemboengs opgericht. De beginvoorraden waren bijeengebracht door bijdragen van de landbouwers in verhouding tot hun grondbezit. Het resultaat van bovengenoemde proefnemingen en de adviezen van de Wolff van Westerrode is geweest: i°. in de jaren 1901, 1902, 1903 werden in 17 afdelingshoofdplaatsen instellingen opgericht naar het model van de Poerwokertosche Hulp-, Spaar- en Landbouwcredietbank; 2°. in tal van desa's werden desaloemboengs opgericht, naar de methode, die in Cheribon gevolgd was; naderhand omstreeks 1913 ook vele desabanken.

30. er werd een gouvernementspandhuisdienst ingesteld.

Oorspronkelijk heeft de bedoeling voorgezeten om instellingen op zuiver coöperatieve grondslag in het leven te roepen, maar al spoedig werd ingezien, dat de tijd daarvoor nog niet rijp was. In een land waar het geldverkeer zich nog weinig heeft ontwikkeld, kan men moeilijk aanstonds personen vinden,

stikker, Economie.

12

Sluiten