Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zowel het inkomen van de mensen als de uitgaven zijn dikwijls moeilijk te taxeren; er worden dus in beide gevallen fouten gemaakt maar men neemt aan, dat in vele gevallen die fouten elkaar opheffen. Wanneer iemand te weinig in de inkomstenbelasting is aangeslagen, is het mogelijk, dat hij te veel verteringsbelasting betaalt en dan is het resultaat, dat hij toch juist ongeveer volgens zijn draagkracht betaalt. Dikwijls zal natuurlijk een gemaakte fout niet opgeheven worden, maar een stelsel, dat een volmaakt zuivere aanslag volgens draagkracht oplevert, zal misschien nimmer gevonden worden.

stelsels van Bij de inkomstenbelasting kan men verschillende stelsels '"beUsüng onderscheiden. Het inkomen kan ontstaan uit vermogen, dus bijvoorbeeld uit het bezit van grond, huizen, effecten, of het kan ontstaan uit arbeid. In vele landen wordt naast een „algemene inkomstenbelasting" nog een grond- en vermogensbelasting geheven. Onder algemene inkomstenbelasting verstaan we hier een belasting op het inkomen, ongeacht de wij ze waarop het inkomen is verkregen.

De eigenaar van grond of effecten moet dan eerst meebetalen aan de algemene inkomstenbelasting. Hij wordt aangeslagen volgens het inkomen, dat hij trekt uit zijn vermogen. Iemand, die dus ƒ 10.000,—- per jaar inkomen geniet uit effecten en ƒ 5000,— inkomen door arbeid, zal dus eerst algemene inkomstenbelasting moeten betalen, die evenhoog is als de belasting van een ambtenaar met ƒ 15.000,— salaris per jaar. Daarnaast moet genoemde eigenaar van effecten nog vermogensbelasting betalen. Wanneer dit vermogen ƒ 200.000,— groot is, moet hij bijvoorbeeld bovendien 2 0/00 van zijn vermogen of ƒ 400,— als belasting betalen. Dit stelsel is ingevoerd omdat men aanneemt, dat iemand, die leeft van zijn vermogen, meer draagkracht heeft dan iemand, die leeft van zijn arbeid. Immers laatstgenoemde persoon moet sparen voor de toekomst, voor de „oude dag" en voor de andere persoon is dat geen dringende eis.

Stelsels van Ook bij de verteringsbelasting onderscheidt men verschillende Vbelasting" s,;elsels- Er wordt bijvoorbeeld ,,accijns" geheven van den producent, die bepaalde goederen fabriceert; in Indië wordt bijvoorbeeld accijns betaald door de producenten van petroleum, benzine, alcoholische dranken, lucifers, over alle producten die zij fabriceren. De producenten kunnen deze accijns als een

Sluiten