Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de cijfers omtrent de gemengde huwelijken van de beide groepen Protestanten en Katholieken onderling. Mede om de beteekenis van het gemengde huwelijk te kunnen nagaan voor deze groepen in vergelijking met de Joden te Amsterdamss tabel XXIII samengesteld.

De belangrijke plaats welke het gemengde huwelijk bij de Protestanten en de Katholieken te Amsterdam inneemt, spreekt uit de cijfers van deze tabel duidelijk. De meeste gemengde huwelijken komen voor bij de Katholieken. In tegenstelling tot de cijfers omtrent de Joden, blijkt hier, zoowel bij Katholieken als bij Protestanten, het aantal vrouwen dat gemengde huwelijken aangaat, absoluut en relatief grooter te zijn dan het aantal mannen.

Bij vergelijking met de laagste percentages, die van de Protestanten, blijkt tevens, dat de beteekenis van het gemengde huwelijk bij de Joden tot nu toe veel geringer is dan bij deze groep der bevolking. Het sterkst komt dit verschil tot uiting bij de percentages der vrouwen. Want wel is de toeneming van het gemengde huwelijk onder de Joodsche vrouwen, zooals boven bleek, in de laatste perioden snel toegenomen, doch ook op het tot nu toe bereikte hoogtepunt (14 procent van het totaal aantal huwende Joodsche vrouwen), blijft het toch nog belangrijk beneden het percentage Protestantsche gemengd huwende vrouwen (39 procent).

Huwelijken tusschen Nederlandsch- en Portugeesch-Israëlieten.

Een bijzondere plaats neemt in het verband, dat ons hier bezig houdt, het huwelijk tusschen Nederlandsch-Israëlieten en Portugeesch-Israëlieten in. In den ruimen zin van het woord is hier van gemengd huwelijk geen sprake. Uit historisch oogpunt echter zijn de religieuze, sociale en kerkelijke verschillen, welke tusschen beide Joodsche gemeenten eens bestonden, van dien aard, dat er reden is de cijfers omtrent de huwelijken van leden van beide gemeenten hier op te nemen. Oudere cijfers dan de hier gepubliceerde staan niet ter beschikking.

Sluiten