Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel der buitenechtelijke geboorten op het totaal, zonder dat een werkelijke toeneming heeft plaatsgevonden. Geldt dit voor alle groepen van de bevolking, het sterkst geldt dit zeker voor de Joden, bij wie de achteruitgang der geboorten sterker is dan bij de overige groepen der bevolking1).

Teneinde deze beïnvloeding uit te schakelen is in het hierondervolgende overzicht een berekening gemaakt van het aantal buitenechtelijk levend geborenen per duizend niet-gehuwde vrouwen in den leeftijd van 10—49 jaar van elke gezindte aanwezig bij de laatste drie volkstellingeni). Dit overzicht bevat dus de cijfers omtrent de buitenechtelijke vruchtbaarheid.

XLIV. Gemiddeld aantal buitenechtelijk levendgeborenen te Amsterdam, per jaar per duizend ongehuwde vrouwen

van 10 49 jaar van elke gezindte bij de volkstellingen van

1909, 1920 en 1930.

Niet-Israëlieten Alge-

Perioden Israël. — — meen

Protest. Kathol. Geen Totaal totaal

1905—1914 1,4 6,0 6,9 3,1 6,0 5,4

1916—1925 1,6 5,2 6,3 2,1 4,8 4,5

1929—1932 1,7 4,4 4,5 2,3 3,8 3,6

De cijfers van deze beide overzichten vertoonen ook voor Amsterdam hetzelfde beeld als de op bladzijde 84 vermelde gegevens omtrent het Rijk: ten aanzien van de buitenechtelijke geboorten bestaan bij de Joden belangrijk gunstiger verhoudingen dan bij de overige bevolking.

1) Vgl. W. Hanauer, t.a.p. en „Onderzoekingen naar de levensomstandigheden der in 1911 en 1912 te Amsterdam buiten echt geboren kinderen en hunne moeders", uitgave Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Amsterdam, 1923, bldz. 65.

2) De leeftijdsindeeling van de tabellen der Volkstellingen maakte het niet mogelijk den aanvangsleeftijd hooger te stellen dan tien jaar. Tengevolge van de tien-jarige groepeeringen immers zou anders de aanvangsleeftijd moeten zijn gesteld op twintig' jaar, waardoor een belangrijk deel der ongehuwde moeders buiten beschouwing zou zijn gebleven. De thans gevolgde weg voorkomt deze fout. Het deel der ongehuwde vrouwen, dat om haar leeftijd voor ons onderzoek feitelijk niet in aanmerking komt, verspreidt zich naar vrijwel dezelfde verhouding over alle groepen en beïnvloedt dus niet het karakrte van de uitkomsten.

Sluiten