Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niettemin is de stijging van het percentage voor de Joodsche vrouwen, tezelfder tijd, dat het percentage voor de Protestantsche en Katholieke daalt, een opvallend verschijnsel. Het kan wijzen op een verdere verzwakking van de kracht der religieuze regelen, maar ook, en tegelijk, kan het 't gevolg zijn van veranderingen in de sociaal-economische verhoudingen en van de beroepsverhoudingen, waaronder groote deelen van de Amsterdamsche Joodsche vrouwelijke bevolking leven. Daar ons hieromtrent geen gegevens ten dienste staan, kunnen wij hierop niet nader ingaan en dus ook niet onderzoeken of, mutatis mutandis, voor Amsterdam geldt, wat Theilhaber in zijn op bladzijde 86 vermelde studie voor Berlijn verklaart: „Man fühlt förmlich aus den Ziffern der Statistik heraus, wie sich der Jude in den westlichen Teilen Berlins in die Mischehe flüchtet, wahrend im Osten für die Jüdin die uneheliche Mutterschaft als haufige Erscheinung auftritt. Sie tritt gewissermassen in das Manko, das die Statistik für die Mitbeteiligung an der Mischehe zeigt".

Besnijdenis.

Het volgend overzicht geeft de cijfers omtrent het aantal te Amsterdam uit Joodsche moeders geboren jongens en het aantal dier jongens, die niet besneden werden in de jaren 1932—1934.

XLV. Aantal geboren en niet-besneden jongens in de jaren

1932—1934. *)

Nederl. Isr. Gem. Portug. Isr. Gem. Beide Gemeenten tezamen

Jaren niet- , niet- , niet- pro-

ge oren besne(jen Se oren besneden ore besneden centen

1932 387 15 20 — 407 15 3,69

1933 471 33 11 3 482 36 7,47

1934 377 39 30 — 403 39 9,68

1) Opgaven van de secretarissen van de Nederlandsch-Israêlietische en de PortugeeschIsraëlietische gemeenten te Amsterdam.

Sluiten