Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tabel, dat in beide perioden de Joden percentisch lagere cijfers hadden voor besmettelijke ziekten, tuberculose en ziekten van de ademhalingsorganen; hoogere percentages hadden zij voor apoplexie, hersenverweeking, hartgebreken en nephritis. Vergelijking van de percentages van beide perioden leert, dat zich ook enkele belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan. Hierbij heeft men wel te bedenken, dat een hooger of lager percentage van een doodsoorzaak niet altijd het gevolg behoeft te zijn van een meer of minder voorkomen van deze oorzaak, doch ook het gevolg kan zijn van een gewijzigde frequentie van een andere.

Toch moet er van worden afgezien, deze statistiek hier nader te behandelen. Hier dient te worden volstaan met het woord, dat Verrijn Stuart plaatste in het hoofdstuk over de sterfte in zijn „Inleiding tot de beoefening der Statistiek": „Het zou mij voeren buiten het kader van dit boek, indien ik bij de uitkomsten van de statistiek der doodsoorzaken met eenige uitvoerigheid wilde stilstaan. Dit behoort meer tot het domein der medische wetenschap dan tot dat van den statisticus" 1).

Kindersterfte.

Hierboven werd reeds gewezen op de belangrijk gunstiger kindersterfte bij de Joden dan bij de overige bevolking. De laatste jaren, waarop de cijfers van het Rijk betrekking hebben, zijn echter die omtrent de huwelijken gesloten in de jaren 1906—1910. De kinderen geboren uit in latere jaren gesloten huwelijken, vallen dus buiten de daar gegeven beschouwingen.

Het Amsterdamsche materiaal stelt ons in staat het onderzoek naar geboorten en sterfte tot het jaar 1932 voort te zetten.

Hieronder zijn de gegevens omtrent de kindersterfte te Amsterdam, vallende op elk der drie godsdienstgroepen, verzameld voor de jaren 1905—1932.

1) Eerste deel, 1910, blz. 320. Voor literatuur over de statistiek der doodsoorzaken zij overigens verwezen naar het reeds genoemde boek van Sanders, dat een uitgebreide literatuurlijst bevat en naar de verschillende jaargangen van het „Zeitschrift für Demographie und Statistik er Juden", waarin zeer veel materiaal en beschouwingen over dit onderwerp zijn opgenomen.

-

Sluiten