Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Blz.

Besluit van den Gouverneur ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 1, lid (3), 6, lid (7) letter g, en 9, sub I en IV, der Boschbeschermingsverordening Provincie Oost-Java 48

CENTRALE BEDRIJVENDIENST.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende instelling van een Centralen Bedrijvendienst 49

Bedrijvenverordening Provincie Oost-Java.

Verordening op het financieel beheer der Bedrijven. . 50

Voor Zoutbedrijf zie onder Zoutverkoop.

Voor Electriciteitsbedrijf zie aldaar.

Voor Waterleidingbedrijven zie aldaar.

COLLEGE VAN GEDEPUTEERDEN.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende instelling van een College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java 54

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van de Instructie voor het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java 55

Reisregeling Gedeputeerden Provincie Oost-Java.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van de Regeling voor de toekenning van reis- en verblijfkosten zoomede van een renteloos voorschot voor de aanschaffing van een automobiel voor de leden van het College van Gedeputeerden 6'2

Nadere bezoldigingsregeling Gedeputeerden Provincie

Oost-Java.

Verordening, regelende de bezoldiging van de leden van het College van Gedeputeerden gedurende den tijd, dat zij worden vervangen, en de aan de plaatsvervangende leden toe te kennen vergoedingen 66

DELFSTOFFEN.

Delfstoffenverordening Provincie Oost-Java.

Verordening tot regeling van de winning van niet in artikel 1 der Indische Mijnwet genoemde delfstoffen in binnen de Provincie Oost-Java gelegen, tot het vrije Landsdomein behoorende, gronden 68

Sluiten