Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Blz.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende aanwijzing van kringen ingevolge de Koffieverordening Provincie Oost-Java 334

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van de modellen voor het vergunningsbewijs en voor het register, bedoeld in artikel 5, tweede lid, der Koffieverordening Provincie Oost-Java 337

PROVINCIAAL BLAD.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van een regeling voor de uitgave van het Provinciaal Blad 342

PROVINCIALE RAAD.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van de Regeling voor de toekenning van reis- en verblijfkosten en zittinggelden aan de leden van den Provincialen Raad van Oost-Java voor het bijwonen van de vergaderingen van den Raad en van Commissiƫn uit den Raad 344

REGENTSCHAPPEN.

Verordening, houdende bepaling van de grens, bedoeld in artikel 60 der Regentschaps-Ordonnantie 348

Besluit van het College van Gedeputeerden ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid van artikel 119a der Regentschaps-Ordonnantie 349

Verordening, houdende nadere aanwijzing voor de Regentschappen Djombang, Bodjonegoro, Toeban, Magetan, Ponorogo, Kediri, Ngandjoek, Blitar, Loemadjang, Banjoewangi en Soemenep van de kiesdistricten en van het aantal der door de kiesmannen van elk kiesdistrict aan te wijzen leden van den betrokken Regentschapsraad, behoorende tot de groep Inheemsche onderdanen-nietNederlanders ^50

REGLEMENT VAN ORDE.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van het Reglement van orde voor de vergaderingen van den Provincialen Raad van Oost-Java 354

Sluiten