Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijweg Zuidwaarts tot den driesprong Wates naar Kembangbaoe en vervolgens den weg Kembangbaoe over Soeniberpanggang naar Wonokromo, Kalianjar tot aan het snijpunt met de kali Bangle, deze rivier van genoemd snijpunt Oostwaarts tot de Regentschapsgrens Lamongan—Soerabaja;

b. het gedeelte van het Regentschap Lamongan gelegen ten Noorden van de Solorivier;

c. een strook van 2 km breedte langs den Zuidelijken oever van de Solorivier tusschen Karangbinanggoen en de Regentschapsgrens Lamongan—Bodjonegoro bij Babat;

d. de districten Bodjonegoro, Baoereno, Padangan, Tam bak redjo, Ngoempak, Toeban, Rengel, Djatirogo, Bantjar en Singgahan;

III. In de Residentie Madioen:

a. de Regentschappen Ngawi, Madioen, Magetan en Ponorogo;

b. in het Regentschap Patjitan: de desagebieden, waarin djatibosschen zijn gelegen, zoomede de daaraan grenzende desagebieden ;

IV. In de Residentie Kediri:

a. de districten Ngandjoelc en Lengkong;

b. de districten Kertosono en Waroedjajeng, voor zoover betreft de gedeelten ten Noorden van de spoorlijn Ngandjoek— Kertosono—Djombang, alsmede het onderdistrict Patjé;

c. de districten Paree, Ngadiloewih, Wlingi, Lodojo, Blitar, Srengat, Ngoenoet, Tjampoerdarat en het onderdistrict Bojolangoe van het district Toeloengagoeng;

d. in het Regentschap Toeloengagoeng, voor zoover niet vallende in evengenoemde kringen, de desagebieden, waarbinnen djatibosschen gelegen zijn, alsmede de gebieden der daaraan grenzende desa's;

V. In de Residentie Malang:

a. in de Regentschappen Pasoeroean, Probolinggo en Loemadjang: de desagebieden, waarbinnen djatibosschen gelegen zijn, alsmede de gebieden der daaraan grenzende desa s,

b. in het Regentschap Malang: de districten Pagak, Boeloelawang en Toeren, en overigens de desagebieden, waarbinnen djatibosschen zijn gelegen, alsmede de gebieden der daaraan grenzende desa's;

Sluiten