Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7) Aan de in het vorige lid van dit artikel bedoelde vergunningen worden de volgende voorwaarden verbonden en op het vergunningsbewijs in het Maleisch en de landstaal bekend gesteld:

a. de inzameling zal slechts geoorloofd zijn gedurende de door den betrokken boschbeheerder te bepalen dagen van de pasarweek;

b. de geldigheidsduur is ten hoogste één jaar;

c. de in artikel 17, lid (.3), der Boschordonnantie voor Java en Madoera 1927 bedoelde persoonlijke vergunning is niet voor overdracht vatbaar;

d. de vergunning is slechts geldig binnen het in het vergunningsbewijs aangeduide gebied;

e. bij het winnen van de in het vergunningsbewijs genoemde boschbijvoortbrengselen mogen geen andere boom- en struikgewassen dan die, welke deze boschbijvoortbrengselen opleveren, worden beschadigd;

f. het vergunningsbewijs moet door den houder van de vergunning op aanvraag van de opsporingsambtenaren te allen tijde worden getoond;

g. na afloop van den geldigheidsduur moet het vergunningsbewijs door den vergunninghouder door tusschenkomst van den door den Gouverneur aangewezen ambtenaar aan den betrokken vergunningvcrleener worden ingediend;

h. de vergoeding volgens het in lid (9) vastgestelde tarief moet in eens door den vergunninghouder, vóór de uitreiking der vergunning, bij den betrokken boschbeheerder worden gestort, behoudens in die gevallen, waarin een vergoeding per eenheid van gewonnen product is vastgesteld, in welke gevallen betaling na aantooning op de daarvoor in het vergunningsbewijs vermelde plaats, maandelijks bij den betrokken boschbeheerder moet geschieden.

(8) Bij niet voldoening aan één der in het vorige lid genoemde voorwaarden, kan de vergunning door den vergunningverlener worden ingetrokken. Ook deze bepaling wordt op het vergunningsbewijs in het Maleisch en de landstaal bekend gesteld.

(9) De vergoeding bedraagt voor het winnen van:

bamboe le klasse 6 cent per stuk;

bamboe 2e klasse 3 cent per stuk;

bamboe 3e klasse 1/2 cent per stuk;

rotan f 1.— per persoon en per kwartaal.

Sluiten