Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening op het financieel beheer der Bedrijven van de Provincie Oost-Java („BEDRIJVENVERORDENING PROVINCIE OOST-JAVA").

Verordening van 14 September 1932 (Afg. B.P.B. van 9 November 1932, Serie A No. 11).

De Provinciale Raad van Oost-Java stelt vast de volgende verordening:

Verordening op het financieel beheer der Bedrijven.

Algemeene bepalingen.

Artikel 1.

(1) De Centrale Bedrijvendienst omvat het Zoutbedrijf, Eleetrieiteits- en Waterleidingbedrijven.

(2) De dienst wordt onder toezicht van het College van Gedeputeerden beheerd door een ambtenaar met den titel van „Hoofd der Bedrijven".

Artikel 2.

(1) Elk der in lid (1) van artikel 1 genoemde bedrijven

wordt afzonderlijk als bedrijf beheerd.

(2) De in de artikelen 3 t/m 13 opgenomen bepalingen zijn op elk bedrijf afzonderlijk van toepassing.

(3) Onder de benaming „Hoofdkantoor der Bedrijven worden een afzonderlijke begrooting en rekening opgesteld, waarin worden opgenomen de uitgaven en ontvangsten, die alle bedrijven gezamenlijk betreffen.

Artikel 3.

(1) De opstelling van de begrooting en van de rekening

geschiedt op commercieelen grondslag.

(2) Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Artikel 4.

(1) De gelden, welke het bedrijf als kapitaal behoeft, worden door de Provincie verstrekt tegen den koers en de rente van de leening, welke zij voor dit doel heeft aangegaan.

Sluiten