Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikmaking daarvan of door nalatigheid of onvoorzichtigheid van de zijde van den houder aan derden wordt toegebracht.

(3) De vergunninghouder is verplicht te allen tijde op schriftelijk verzoek van het College van Gedeputeerden al die inlichtingen en bescheiden te verstrekken, welke dat College voor een behoorlijk toezicht op de naleving van de bij de vergunning gestelde voorschriften en voorwaarden behoeft.

Artikel 8.

(1) De vergunning, bedoeld in artikel 1, wordt ingetrokken:

a. op verzoek van den vergunninghouder;

b. een jaar na het overlijden van den vergunninghouder, tenzij intusschen door de erfgenamen een verzoek is gedaan, als bedoeld in lid (3) van artikel 6;

c. bij ontbinding van den rechtspersoonvërgunninghouder, dan wel van de vennootschappen onder een firma of die bij wijze van geldschieting, bedoeld in artikel 3, lid (1), letter c, voor zoover deze vergunninghoudsters zijn.

(2) De vergunning, bedoeld in artikel 1, kan worden ingetrokken :

a. indien de vergunninghouder — ter beoordeeling van het College van Gedeputeerden — het verleende recht kennelijk heeft prijsgegeven;

b. bij het verstrijken van den termijn, waarvoor zij is verleend;

c. indien de vergunninghouder ophoudt te voldoen aan de bij artikel 3, lid (1), gestelde vereischten;

d. indien de vergunninghouder, niettegenstaande terzake schriftelijk te zijn aangemaand en gewaarschuwd, een of meer bij de vergunning gestelde voorschriften en voorwaarden niet of niet in voldoende mate naleeft;

e. indien de vergunninghouder niet nakomt de verplichting tot tijdige betaling van de krachtens artikel 5, lid (1), bepaalde vergoeding;

f. indien de vergunninghouder niet nakomt de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen en bescheiden, als bedoeld in artikel 7, lid (3);

g. indien de vergunninghouder niet binnen zes maanden na dagteekening van het besluit, waarbij de vergunning is verleend, een van de handelingen verricht, welke bij dat besluit zijn voorgeschreven of toegestaan.

Sluiten