Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundig gebruik of behandeling door den gebruiker, zulks ter beoordeeling van den beheerder, geschieden op kosten van den gebruiker uitsluitend door het electriciteitsbedrijf.

HOOFDSTUK III.

Meters en stroombegrenzers.

Artikel 8.

Verzegeling der contröletoestellen.

(1) De contröletoestellen worden door of vanwege het electriciteitsbedrijf verzegeld. Deze zegels en andere afsluitingen van de aansluittoestellen mogen alleen worden verbroken door de ambtenaren en beambten van het electriciteitsbedrijf, die te allen tijde van hun bevoegdheid daartoe een bewijs, afgegeven door den beheerder, moeten kunnen toonen.

(2) Overigens is het aan een ieder — tenzij wegens dringende redenen, als daar zijn levens- en brandgevaar, in welk geval van de verbreking binnen 24 uren onder opgaaf van redenen kennis behoort te worden gegeven aan het electriciteitsbedrijf — verboden de door de of vanwege dat bedrijf aangebrachte zegels en andere afsluitingen te verbreken.

(3) Bij zegelverbreking, anders dan door of vanwege het electriciteitsbedrijf of wegens de dringende reden, bedoeld in het vorig lid van dit artikel, ter beoordeeling van den beheerder, is de verbruiker voor de herzegeling een bedrag van f 5.— (vijf gulden) verschuldigd.

Artikel 9.

Onderzoek enz. van contröletoestellen op verzoek.

(1) Op een desbetreffend schriftelijk verzoek van den verbruiker worden enkele of alle in zijn aansluiting aanwezige contröletoestellen door het electriciteitsbedrijf onderzocht en verwisseld.

(2) Blijkt uit het onderzoek, dat de afwijking in de aanwijzing van den meter of de instelling van het contröletoestel zoodanig is, dat het daaruit berekende bedrag voor de samenstellingder electriciteitsrekening niet meer dan vijf ten honderd te veel of te weinig bedraagt, dan komen de volgens tarief te berekenen kosten voor rekening van den verbruiker.

(3) De verbruiker heeft het recht bij dit onderzoek tegenwoordig te zijn of zich door een ander te laten bijstaan of vertegenwoordigen .

Sluiten