Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5) Het tarief bedraagt:

per vacuum-metaaldraadlamp van 15 watt f 0.70;

„ 25 „ „ 1.05;

„ 40 „ „ 1.70;

„ gasvullinglamp ,, 60 ,, ,, 2.50.

Artikel 22.

Bijzondere tarieven (D).

Aan verbruikers, die voor een langen termijn een zeer groot verbruik waarborgen, en aan verbruikers, die den arbeid onder hooge spanning, of op voor het eleetriciteitsbedrijf gunstige tijden betrekken, kunnen door het College van Gedeputeerden bijzondere tarieven worden toegestaan op guntiger voorwaarden dan de hierboven genoemde.

Artikel 22a.

[B.P.B. 1933, Serie A No. 4; i.w.g. 2 April 1933*)].

Korting op tarieven A, B en C.

In bijzondere omstandigheden kan door het College van Gedeputeerden telkens voor den duur van ten hoogste een jaar op de krachtens de artikelen 19, 20 en 21 berekende tariefprijzen een percentsgewijze vermindering worden toegestaan.

Artikel 23.

Tarieven voor huurinstallaties.

(1) Aan verbruikers, die niet beschikken over een eigendomsinstallatie, kan het eleetriciteitsbedrijf op hun daartoe strekkend verzoek een huurinstallatie ter beschikking stellen, welke eigendom blijft van dat bedrijf en geheel wordt ingericht en samengesteld naar de inzichten van het bedrijf.

(2) Bij gebruik van huurinstallaties kunnen alleen de tarieven A (artikel 19), B (artikel 20) of C (artikel 21) toepassing vinden met dien verstande, dat:

a. de verbruiker volgens het tarief A of B verplicht is een ingesteld minimumvermogen te betrekken van 25 Voltampère per lichtpunt en boven het verkozen tarief verschuldigd is een leidinghuur van f 0.30 (dertig cent) per punt van stroomafneming per maand, met een minimum van f 0.60

*) Terugwerkende kracht tot 1 April 1933.

Sluiten