Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen tijde, en tot het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde alsmede tot het verrichten van de noodige werkzaamheden: tusschen 7 en 12 uur v.m. en tusschen half 7 en half 9 n.m. alle plaatsen, waar zich leidingen of contröletoestellen bevinden, na zich daartoe kenbaar te hebben gemaakt bij den bewoner of een van diens huisgenooten, te betreden. De bewoners of gebruikers van de pereeelen, waar zich die plaatsen bevinden, zijn verplicht hun daartoe toegang te verleenen.

HOOFDSTUK XI.

Slotbepalingen.

Artikel 34.

Inwerkingtreding .

(1) Deze verordening, welke kan worden aangehaald als „Electriciteits verordening Provincie Oost-Java", treedt in werking met ingang van den dertigsten dag na dien harer afkondiging en werkt, behoudens ten aanzien van de strafbepalingen, terug tot 1 Januari 1932.

(2) Met ingang van den dag van inwerkingtreding van deze verordening worden ingetrokken:

I. de verordening, inhoudende de voorwaarden voor aansluiting aan het electrische net te Pamekasan, van den Gewestelijken Raad van Madoera van 3 September 1927, afgekondigd in het Extra Bijvoegsel No. 65 van de Javasche Courant van 20 September 1927 No. 75;

II. het besluit van den Gewestelijken Raad van Madoera van 3 September 1927 No. 122/32, houdende vaststelling van:

1. de algemeene tarieven voor levering van electrischen arbeid;

2. het reglement voor huurinstallaties, opgenomen in het Extra Bijvoegsel No. 66 van de Javasche Courant van 23 September 1927 No. 76.

Soerabaja, 15 September 1932.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, G. H. de Man.

Sluiten