Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van het voordragen van nieuwe posten of het weglaten van posten.

(.3) Waar noodig bevat hij een duidelijke omschrijving van de bestanddeelen van den post en van aard en strekking der uitgaaf of aard en oorsprong der ontvangst.

(4) Voorts vermeldt hij:

a. bij de uitgaven wegens rentebetalingen en aflossing van leenings- en andere schulden: het bedrag van elke schuld bij den aanvang van het begrootingsjaar, het oorspronkelijk bedrag der schuld, het rentetype, het aflossingsplan, alsmede voor zooveel betreft leeningsschulden, de dagteekening van het leeningsbesluit en van het goedkeuringsbesluit;

b. bij de opbrengst van belastingen en heffingen: de dagteekening van de verordening tot heffing benevens c.q. de dagteekening van het Gouvernementsbesluit tot goedkeuring der verordening;

c. bij de opbrengst van huren, pachten enz.: het besluit, waarbij tot verhuring of verpachting is besloten, den termijn, waarvoor die is aangegaan en de toelichting of de verhuring, verpachting enz. in het openbaar of ondershands heeft plaats gehad.

Artikel 9.

(1) Besluiten tot wijziging en tot af- en overschrijving van en op de artikelen der begrooting worden ingericht volgens de hierbij behoorende modellen III en IV.

(2) Besluiten tot beschikking uit den post voor onvoorzien uitgaven worden ingericht volgens de hierbij behoorende modellen V en VI.

Artikel 10.

In de Provinciale begrooting worden de artikelen en onderdeelen opgenomen, welke in verband met de op de bedrijfsbegrootingen geraamde verrekenposten — daaronder begrepen die voor de ontvangst en terugstorting van gelden in rekeningcourant — noodig zijn.

Artikel 11.

(1) Van elk bedrijf wordt een afzonderlijke begrooting door het College van Gedeputeerden opgemaakt en door den

Sluiten