Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. door den kasopnemer éen overeenkomstige aanteekening gesteld in het kasboek van den ondervoorschothoiider;

b. door den kasopnemer, indien deze niet de rekenplichtige zelf is, aan dezen laatste een mededeeling gedaan van den volgenden inhoud:

„Op heden, den (datum) kas en administratie opgenomen bij den (functie) (naam) te

(standplaats).

Het kassaldo ad f in orde en aanwezig bevonden.

De

§ 4. Worden afwijkingen of onregelmatigheden geconstateerd, dan wordt:

a. van het bevondene onverwijld mededeeling gedaan:

le. aan den betrokken rekenplichtige — indien deze niet

zelf kasopnemer is —, die ten spoedigste het Diensthoofd verwittigt; laatstgenoemde licht zoo spoedig mogelijk den Gouverneur der Provincie in;

2e. aan het betrokken hoofd der politie, aan wien, des verlangd, door den kasopnemer voor zoover zijn overige werkzaamheden zulks toelaten, bijstand voor het verdere onderzoek wordt verleend;

b. van de opneming door den kasopnemer proces-verbaal opgemaakt, waarvan het origineel langs den hiërarchieken weg wordt toegezonden aan den Gouverneur der Provincie, het duplicaat aan het Diensthoofd en het triplicaat aan den betrokken rekenplichtige — indien deze niet zelf kasopnemer is —, vergezeld van een toelichtend rapport.

§ 5. Van elke plaats gehad hebbende controle wordt door den rekenplichtige aanteekening gehouden op een daarvoor bestemde en persoonlijk door hem aan te houden lijst, terwijl daaromtrent melding wordt gemaakt in het proces-verbaal van de ingevolge reeds eerdergemeld Raadsbesluit van 9 Januari 1929 No. C 68/1/2 gehouden opnemingen van de kassen en administratiën van rekenplichtigen.

§ 6. De in § 1 bedoelde controle door de rekenplichtigen persoonlijk geschiedt minstens twee malen per kalenderjaar.

§ 7. Deze regeling is niet van toepassing voor zoover betreft de opneming van de kassen en administratiën:

Sluiten