Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Richtlijnen voor de wijze van opneming van kassen en administratiën van ondervoorschothouders.

1. De opneming strekt zich uit over de periode van minstens een volle kalendermaand, tenzij gedurende dat tijdvak een vorige opneming, vanwege het College van Gedeputeerden dan wel door of namens den rekenplichtige, heeft plaats gehad.

Wordt bijvoorbeeld opgenomen op 14 Juli, dan strekt de opneming zich uit over de periode van 1 Juni tot en met 14 Juli. Heeft op 20 Juni een opneming plaats gehad, dan bestrijkt de nieuwe opneming het tijdvak van 21 Juni tot en met 14 Juli.

2. Nadat boek- en kassaldo zijn vastgesteld worden de bewijzen zooveel mogelijk getoetst op echtheid en stuk voor stuk

met het kasboek vergeleken.

3. In de eerste plaats moet worden nagegaan, of de stukken zijn opgemaakt en geteekend door daartoe bevoegd personeel.

Ter controleering van handteekeningen dienen contrölekaarten te worden aangehouden. Op deze kaarten zal geen lager personeel worden geregistreerd dan de mandoers. De kaarten moeten, behalve de noodige gegevens, de handteekening en de rechterduimtopafdruk van den geregistreerde bevatten.

4. Op kwijtingsbewijzen betreffende leveranties of aannemingen behoort de naam van den leverancier c.q. aannemer steeds vermeld te zijn zoomede diens volledig adres (naam van de desa of het gehucht). Het personeel, dat de waarmerking van duimtopafdrukken verricht, behoort te worden geïnstrueerd, dat het legaliseeren van den duimtopafdruk niet alleen bedoelt te zijn een controle op de echtheid van dien afdruk, doch tevens een waarmerk, dat de in de bewijzen uitgedrukte bedragen inderdaad aan den steller van den duimtopafdruk zijn uitbetaald. De daarop betrekking hebbende verklaring behoort dan ook als volgt te luiden: „Voor de legalisatie van den rechterduimtopafdruk van (volgt naam) in onze tegenwoordigheid gesteld en voor de uitbetaling, mede in onze tegenwoordigheid, van het bedrag ad (volgt bedrag in letters)".

5. Vervolgens worden die stukken bij de verificatie \an de verantwoordingsstukken nader ten kantore van den rekenplichtige nagekeken op doelmatigheid, d.w.z. of de als aangekocht opgegeven hoeveelheden materialen werkelijk voor het daarvoor

Sluiten