Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekendgestelde doeleinde kunnen zijn gebruikt en of de in rekening gebrachte eenheidsprijzen overeenkomen met die, in de streek waar die materialen zijn gekocht en aangewend, gewoonlijk betaald worden.

6. Zijn er werken in uitvoering, waarvan de kosten afzonderlijk zijn beschikbaar gesteld (geautoriseerd), dan dient terdege er op te worden gelet, dat behoudens in het geval dat tevoren machtiging tot overschrijving van materialen is verkregen, geen materialen en/of werklieden voor het werk aangekocht resp. te werkgesteld worden overgeboekt naar andere werken, zooals b.v. gewoon onderhoud en omgekeerd.

7. Bij de verificatie moet steeds gebruik worden gemaakt van de duplicaat- of triplicaat-loonstaten (rolstaten). Op de origineele exemplaren zijn n.1. lang niet zoo gemakkelijk onregelmatigheden te constateerden. Bijschrijvingen zijn immer gemakkelijker te onderscheiden op de duplicaten (triplicaten), omdat gewoonlijk voor die bijschrijvingen, indien deze door anderen zij verricht dan den opmaker van den rolstaat, een ander soort carbonpapier wordt gebezigd. Ook de handschriften op een en denzelfden rolstaat kunnen van elkaar afwijken, hetgeen gewoonlijk vrij gemakkelijk te constateeren is.

8. Doorhalingen in rolstaten moeten steeds de bijzondere aandacht van den verificateur hebben; komen die voor, dan behooren zij, indien de aard der doorhaling daartoe aanleiding geeft, onmiddellijk nader te worden onderzocht.

9. Radeeringen mogen nimmer voorkomen in rolstaten zoo min als elders. Vergist de opmaker zich bij het rollen of invullen, dan wordt doorgehaald en geparafeerd.

10. Rolstaten mogen slechts bij uitzondering worden opgemaakt en geteekend door kantoorpersoneel.

11. Behoudens het bepaalde sub I, alinea 6, van den Leidraad 1) mag op de rolstaten geen aankoop van materialen enz. worden vermeld. Immers, dan kan niet worden geconstateerd wie de leverancier was.

Bij materialenaankoop, anders dan volgens contract en niet behoorend tot de kleine uitbetalingen als in den Leidraad bedoeld, behooren aan de duplieaat/triplicaat bewijzen de bonnetjes te zijn

') Dit voorschrift luidt:

‚ÄěKleine uitbetalingen mogen op de rolstaten door de mandoers of werkbazen verantwoord worden in de daarvoor opgenomen kolom.

Sluiten