Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorschriften ter uitvoering van het bepaalde in het tweede en het derde lid van artikel der 89 der Provincie-Ordonnantie.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 16 Januari 1929 No. C 9811/4, goedgekeurd dooiden Gouverneur-Generaal bij besluit van 18 Februari 1929 No. 3 voor zoo ver betreft het bepaalde onder Ten tweede sub a en b (thans sub a en c) en vervolgens opgenomen in het Provinciaal Blad van 5 Maart 1929 No. 2.

Het besluit is gewijzigd bij 's Raads besluit van 14 October 1930 No. C 31/1716 (Opg. P.B. van 26 November 1930 No. 10).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Gelet op artikel 89, leden 2 en 3, der Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals die sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

Eerstelijk: Het bedrag, bedoeld bij het tweede lid van artikel 89 der Provincie-Ordonnantie, te bepalen op f 10.000.— (tien duizend gulden);

Ten tweede [P.B. 1930 No. 10]: Het College van Gedeputeerden te machtigen om, zonder de beslissing van den Raad in te roepen, over te gaan tot handelingen, welke:

a. den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting bezwaren voor zoover zij geen uitgaven ten gevolge hebben, de som van f 10.000.— (tien duizend gulden) te boven gaande;

b. uitgaven ten gevolge hebben boven het in artikel 1 van dit besluit bepaald bedrag, voor zoover zij betrekking hebben op openbare werken, voor welker uitvoering door het Land een bijzondere tegemoetkoming is verleend en voorkomen op een door den Provincialen Raad goedgekeurd uitvoeringsplan;

c. uitgaven ten gevolge hebben boven het in artikel 1 bepaald bedrag, voor zoover zij betrekking hebben op de uitvoe-

Sluiten