Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende tijdschrift voor „Kriminal-wissenschaft”; bovendien om zijn objectieve persoonlijkheid de meest geachte deskundige in Duitschland, geheel vrijstaand tegenover gedaagde, dien hij zelfs niet van naam kende. Eischer heeft daarom de keuze op hem laten vallen, omdat in zijn oogen hiermede de grootste waarborg voor volstrekte onpartijdigheid gegeven was.”

„Het rapport is duidelijk en helder en bevestigt eischers standpunt volkomen.

„Het rapport van Prof. Bouman c.s. wordt door Prof. Aschaffenburg volledig weêrlegd. Merkwaardig is, dat Prof. Bouman c.s. op een belangrijk onderdeel gedaagde af vallen: de term „verstandelijke aftakeling” achten zij niet terecht gebezigd. Dat gedaagde daarmede ook een verstandelijke aftakeling bedoeld heeft, is voor wie zijn rapport leest, duidelijk; desondanks steken zij ook hier aan gedaagde de reddingsplank toe door deze term gelijk te stellen met stoornissen in het gebruik van intellectueele en kritische functies.

„Waar blijven de argumenten, waaruit volgt, dat gedaagde terecht aannam, dat eischer lijdende was aan querulanten waan, dus waanvoorstellingen had, dat hij gevaarlijk was, dat geen andere oplossing mogelijk was?”

„Het rapport van Prof. Bouman c.s. heeft de zaak geen stap verder tot oplossing gebracht.”

„Eischer handhaaft dus zijn subsidiair bewijs-aanbod (om ook andere zenuwartsen te hooren) indien de Rechtbank niet op grond van het rapport van Prof. Aschaffenburg de vordering dadelijk mocht toewijzen.”

(w.g.) DONATH,

procureur.

HET OORDEEL VAN PILATUS.

Den 2de April 1936 viel te Arnhem de uiteindelijke beslissing na bijkans twee jaren wachten. Niemand kende

me.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

„overwegende, dat thans behoort te worden beslist over de alles beheerschende vraag van dit proces, of gedaagde op lichtvaardige gronden en/of zonder behoorlijk onderzoek de bewuste geneeskundige verklaring als bedoeld in art. 16 der

Sluiten