Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

GANG IN HET STELSEL SLAVANTE, WAAR DE PRANSCHE GENIE-OPPICIER MASSE, DE MAKER VAN DE GRQOTE PLATTEGROND VAN 1748, ZIJN NAAM

OP DEN WAND SCHREEF.

ze getuigde welk een groote moeite de officieren zich gegeven hadden om zich een juist beeld van het toen nog aaneengesloten reusachtige labyrinth te vormen. Het erbij behoorende rapport van deVerville, noemde slechts één naam van een officier, welke bij het maken van deze buitengewoon groote en ingewikkelde teekening betrokken was. Dit was de officier M a s s e, die zich in 1748 te Maastricht bevond. Het was deze naam, welke mij op een tocht in het najaar van 1937 ineens trof en direct daarna vond ik den naam ook nog eenige malen op wanden in de nabijheid terug. Een dier opschriften vermeldt: „MASSE, Ingenieur 1748, Ordre du Roy”, te midden waarvan een kruisvormig ordeteeken is aangegeven. Vermoedelijk was Masse „Chevalier de 1'Ordre du Roi”, welke onderscheiding ook met „Chevalier de St. Michel” werd aangeduid. Rondom dezen naam hebben later anderen hun namen geschreven, die als veelvuldige bezoekers van de gangen beschouwd kunnen worden: Soiron, Graven, Loyens, twee geslachten D o r 1 o, Timmers, Paris, Colen.

Daar, waar zich nu de groeve van de cementfabriek bevindt,

Sluiten