Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is reeds een groot oppervlak aan gangen verdwenen. Op die plaats bevond zich vroeger bovenop den berg nog een ingang, de zgn. kiezelgroeve. Hier waren de kiezellagen, welke zich boven de mergel bevinden, zeer dik, zoodat hier ter plaatse de grindwinning loonend was. Men is daarbij vermoedelijk op de mergellagen gestooten en mogelijk heeft ook het doorbreken van het plafond der gangen hier tot een instorting geleid, welke de gangen ineens met de buitenlucht in verbinding bracht. Een dergelijke verbinding treft men ook verder naar het zuiden in het zuidelijk gangencomplex aan.

De lagen van den St. Pietersberg zijn wel zoo goed als horizontaal, maar liggen toch onder een lichte helling van zuid naar noord. Ook de laag, waarin de gangen zijn uitgehouwen, ligt dus bij de r Nederlandsch-Belgische grens hooger dan bij het fort St. Pieter; het is echter opvallend, dat ze tevens dichter bij het bergoppervlak ligt, hoewel de berg naar het zuiden ook hooger wordt. De deklaag boven de gangen is in het zuidelijk deel veel dunner en dit geldt vooral voor het bedekkende vaste gesteente. Zoodoende heeft men naar het zuiden toe meer kans om plaatsen te vinden, waar zich deze vaste deklaag begeven heeft, met het gevolg, dat deze en de zand-, leemen kiezellagen naar beneden gestort zijn. Reeds in het zuidelijkste gedeelte van het stelsel Slavante vertoonen zich, vooral langs den oostrand van den berg, dergelijke instortingen. Zooals we bij het zuidelijk gangenstelsel zullen zien, zijn ze daar nog veel talrijker. Toch bevindt zich midden onder den berg, ten westen van de groeve der cementfabriek, ook een geheel oppervlak van instortingen, welke aan de voornoemde omstandigheid te wijten zijn en een grens gevormd hebben tusschen het stelsel Slavante en het zuidelijke stelsel.

Midden op den berg, even ten westen van den ouden Luikerweg, welke in de lengte over den berg loopt, bevindt zich een put, welke door een muur omgeven is. Deze put komt onder in de gangen uit en heeft vroeger dienst gedaan om er de beneden uitgezaagde steenen door naar boven te hijschen. Zooals duidelijk is, bevindt de put zich beneden zeer ver van den uitgang en men vermeed zoodoende een lang ondergrondsch transport. Ook in het stelsel Zonneberg kan men een dergelijke put zien, welke echter van boven niet meer open is, zoodat men daar het daglicht niet zien kan, wat bij de eerstgenoemde put wel het geval is. Bij de laatstgenoemde ziet men echter ook nog in den wand uitgehouwen steunen, zoodat daar vroeger de werklieden, hangend aan het touw en steunend in deze stappen, vermoedelijk in en uit den berg klauterden!

Sluiten