Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel is het vroeger, bij belegeringen van Maastricht, door middel van een overdekte loopgraaf mogelijk geweest de onderaardsche gangen steeds te bereiken; men kon door deze gangen tot achter de linies der belegeraars komen en dan ondergronds de reis verder ongemoeid voortzetten.

Ten aanzien van de ondergrondsche verbindingen hoort men ook telkens nog andere mogelijkheden uit vroeger tijden verkondigen. Zoo zouden er gangen moeten zijn, welke onder de Maas door naar de grotten bij Heer voeren en onder de Jeker door tot in het midden van de stad. Voor het bestaan dezer verbindingen beschikt men echter over geen enkel bewijs. Wel zijn er ten noorden van het fort St. Pieter nog enkele gangen geweest, maar deze hadden een afzonderlijke bestemming; hierin is een brouwerij gevestigd geweest.

* * *

De temperatuur van de lucht in de onderaardsche gangen is zomer en winter vrijwel dezelfde, ongeveer io° C. Hierover zijn door vanSwindenin 1782 en 1792 en door deBruynin het begin onzer eeuw metingen verricht. Alleen nabij de ingangen of daar, waar een sterke doorstrooming van lucht kan plaats hebben, wordt de temperatuur in de gangen door die van de buitenlucht beïnvloed. Opmerkelijk is het, dat de onveranderlijke binnentemperatuur iets lager is dan de gemiddelde temperatuur van de buitenlucht; eerder zou men, als gevolg van de aardwarmte, het omgekeerde verwachten. Men heeft dit verschil wel toegeschreven aan het verdampen van water aan de oppervlakte der wanden. Al is de lucht met waterdamp verzadigd, er is toch een geregelde trek, waardoor de lucht waterdamp naar buiten afvoert, welk tekort dan door verdamping aangevuld moet worden.

' In het reusachtige labyrinth, dat de verschillende gangenstelsels in den St. Pietersberg vormen, komt men slechts langzaam tot eenig inzicht over de juiste uitbreiding ten aanzien van de bovenwereld. Alleen van het noordelijk gangenstelsel beschikken we over de bekende nauwkeurige plattegrondteekening. Van alle zuidelijker gelegen gangen geeft de oude plattegrond van 1748 thans nog maar een gebrekkig beeld. Er bestaan enkele plaatselijke opmetingen, welke ten dienste van latere exploitaties in de vorige en het begin van deze eeuw zijn gemaakt en ook in het stelsel van Slavante en in het zuidelijk

Sluiten