Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maties onder het St. Pietersberg-gebied en omgeving voorkomen en tevens hoe hunne opeenvolging en afmetingen zijn. Zonder deze gegevens zouden wij ons alleen een oordeel kunnen vormen over het zichtbare gedeelte.

Door bestudeering der verhoudingen, waarbij ook gegevens uit verder afgelegen gebieden benut moesten worden, weten wij, dat onder Maastricht een sterk geplooid gebergte aanwezig is, dat ouder is dan het Boven-Carboon. De as van dit gebergte, het zgn. Massief van Brabant, loopt ongeveer van Brussel over Maastricht naar het Bergische Land ten Zuiden van Düsseldorf. Afgezien van in dit gebied aanwezige storingen (bodemscheuren, waarlangs de laagpakketten in verticale richting van positie veranderd zijn) duikt de zadelas in oostelijke richting. De jongere lagen, Boven-Carboon, Krijt, Tertiair èn Quartair, vertoonen een helling naar het noordwesten. De positie der verschillende lagen over het geheele gebied is daardoor alleen door een zeer gecompliceerde teekening in beeld te brengen. Wij hebben er daarom de voorkeur aan gegeven om de positie der lagen te bepalen op één punt. Hiervoor werd gekozen de wand bij de Belgisch-Nederlandsche grens, het punt waar de lagen op Nederlandsch gebied over hun grootste hoogte zichtbaar zijn, en vandaar gemakkelijk naar het noorden te vervolgen.

Vanaf het plateau, gerekend naar het dal, zijn hier meer of minder goed zichtbaar (zie ook afb. io):

Formatie Onderafdeeling Dikte m. van^A

Quartair ( {fssoïden ± 2,50 + 102,50

l Hoogterras • ± 2,50 ,-j- 100,—

Tertiair Onder-Oligoceen 1,— a 2, f- 99,— a 98,—

„ , . I Maastrichtsch Krijt 24,— 4- 75,—

Secundair { Guipensch Krijt 25,- + 50,-

Onder de dalvlakte mag men verwachten:

/ Gulpensch Krijt * 35,— -f- 15,—

Secundair < Vaalser groenzand (Hervien) 50,— — 35,—

I Akensch zand 35,— — 70,—

_ t Boven-Carboon 20,— — 90,—

Primair ^ Qnder-Carboon ? ?

Voor de kolenkalk en nog oudere formaties zijn moeilijk dikten en positie aan te geven. Bij Houthem doorboorde men 95.— m.

Sluiten